Ana Sayfa Kurumsal Daire Başkanlıkları Ulaşım Dairesi Başkanlığı

Ulaşım Dairesi Başkanlığı
Cem BAĞCI
Ulaşım Dairesi Başkanı
 
 
GÖREV TANIMI
a) 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde verilen görev, yetki ve sorumlulukların zamanında ve usulüne uygun olarak yapılmasını ve çalışmaların eksiksiz olarak yürütülmesini sağlamak,
b) Mevcut ve gelecekteki ulaşım modellerini belirlemek; ulaşım taleplerinin gerektirdiği önlem ve yatırımlara yön verecek plan ve projeleri yapmak veya yaptırmak,
c) Akıllı Ulaşım Sistemleri (AUS) Stratejik Eylem Planı kapsamında belediyelere verilen görevleri takip etmek ve koordinasyonu sağlamak,
ç) Ulaşım konusundaki teknolojik gelişmeleri takip ederek akıllı ulaşım sistemlerini, sürdürülebilir ulaşım uygulamaları ile uyumlu hale getirmek,
d) Akıllı ulaşım ve Coğrafi bilgi sistemlerinde kullanılmak amacıyla ulaşım verilerini eşleştirmek ve bu verilere yön vermek
e) Karayolları Trafik Yönetmeliğinde belirtilen araçların çekilmesi, kurtarılması ve götürülmesi ile çekilen, trafikten men edilen ve muhafaza altına alınan araçların bırakılacağı otoparkların belirlenmesi ve bu işlemlere dair masrafların tespiti hakkında karar almak,
f) Yol kenarında açılacak tesis ve yapılar için trafik planlama ve güvenliği ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
g) Nazım imar planı ve temel kentsel ulaşım ilkeleri çerçevesinde arazi kullanım kararları ile uyumlu Ulaşım Ana Planı, Dönem Planı ve Uygulama Programlarını hazırlamak, onaylatmak, uygulamak ve zaman içerisinde uygulamaların etkilerini de gözeterek planları revize etmek,
ğ) Büyükşehir Belediyesi görev ve yetki alanı içerisinde trafik akışını izlemek, yönlendirmek ve koordine etmek,
h) Büyükşehir Belediyesi görev ve yetki alanı içerisinde sinyalize kavşakları tesis etmek, bakım ve onarımını yapmak veya yaptırmak,
ı) Büyükşehir Belediyesi görev ve yetki alanı içerisinde tünel, köprü, yol düzenlemelerinin plan ve proje işlemlerini gerçekleştirmek,
i) Büyükşehir Belediyesi görev ve yetki alanı içerisinde trafik güvenliğinin gerektirdiği yatay ve düşey işaretleme çalışmalarını yapmak veya yaptırmak,
j) Büyükşehir Belediyesi görev ve yetki alanı çerçevesinde toplu taşıma duraklarının yer tespiti, montajı, tamir ve bakımını yapmak veya yaptırmak,
k) Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisindeki cadde, bulvar, otopark vb. sorumluluk alanlarının belirlenmesine yönelik kararla ilgili iş ve işlemleri yapmak,
l) Sürdürülebilir kent içi ulaşım için alternatif ekonomik ve çevre dostu ulaşım türlerine yönelik projeler geliştirmek,
m) Şehir içi toplu taşıma ağının yönetilebilir ve sürdürülebilir olmasını sağlamak amacıyla Akıllı Şehir uygulamaları geliştirmek ve projeler üretmek,
n) Büyükşehir Belediyesi sınırları çerçevesinde toplu taşıma araçları ile ilgili her türlü düzenleyici faaliyeti yapmak veya yaptırmak,
o) Belediye hizmet araçlarının vize, sigorta ve trafik tescili ile ilgili her türlü iş ve işlemlerini yapmak veya yaptırmak,
ö) Otogarı işletmeye yönelik belirlenen mevzuat hükümleri kapsamındaki iş ve işlemleri yapmak,
p) Trafik eğitim parkları yapmak veya yaptırmak, işletmek veya işlettirmek,
r) Trafik kültürünün oluşturulması ve yol güvenliği farkındalığının arttırılması amacıyla eğitim, kurs, seminer, sosyal proje, konferans, kongre, sempozyum vb. faaliyetler düzenlemek ve düzenlenmesine katkıda bulunmak,
s) Çevre ve yaşam kalitesini yükseltmek amacıyla; trafik sıkışıklığı, hava kirliliği ve gürültü gibi sorunların kaynağını azaltıcı önlemler almak,
ş) Başkanlık tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.
 

+90 (258) 280 20 20     +90 (258) 280 29 99     denizli@denizli.bel.tr
denizlibuyuksehirbelediyebaskanligi@hs01.kep.tr