AYDINLATMA METNİ


Değerli Hemşehrimiz;

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile ilgili olarak sizleri bilgilendirmek isteriz.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) hükümleri gereği, kimliğinizi belirli veya belirlenebilir kılan her türlü bilginiz, “Kişisel Veri” olarak aşağıdaki kapsamda, Veri Sorumlusu sıfatıyla DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI tarafından işlenecektir. “Kişisel Verilerinizin İşlenmesi” ise bu verilerin elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.


Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri
Belediyemizin bağlı bulunduğu kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri kapsamında talep üzerine veya re'sen size sunulacak hizmetlerde kullanılmak, belediyecilik hizmetlerimizi gerçekleştirmek, bu kapsamda her türlü iş ve işlemin sahibini ve muhatabını belirlemek, fizikî ya da elektronik ortamda gerçekleştirilecek iş ve işlemlere dayanak olacak bilgi ve belgeleri düzenlemek üzere; KVKK kapsamında kişisel veri olarak nitelendirilen kimlik bilgileriniz, adresiniz, telefon numaranız, vergi numaranız, elektronik posta adresiniz, araç plakanız, banka hesap bilgileriniz, kredi kartı bilgileriniz, görüntü ve sesiniz, ilgili mevzuat uyarınca ya da adli ve idari tüm yetkili makamlarca öngörülen diğer kişisel verileriniz, yürütülecek işlemin ve/veya verilecek hizmetin gerektirdiği ölçüde ve mevzuatta öngörülen "bilgi saklama, raporlama ve bilgilendirme yükümlülüklerine uymak" suretiyle kaydedilecektir.

Kişisel Verilerinizin Aktarılması
Belediyemiz nezdinde bulunan her türlü kişisel veriniz, kanun ve sair mevzuat hükümlerinin zorunlu kıldığı veya izin verdiği hallerde ve gerektiği ölçüde; gerçek veya tüzel kişilere, kamu kurum ve/veya kuruluşlarına, ilçe belediyelerine, üniversitelere, sivil toplum kuruluşlarına ve belediyecilik faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet alınan üçüncü kişilere mevzuatta öngörülen sınırlamalar çerçevesinde aktarılabilecektir.

Ayrıca kişisel verileriniz ilgili mevzuat kapsamında ve yargı kararları gereğince; ilgili mahkeme, icra dairesi ve diğer kamu kurumları/kuruluşları ile mevzuatın belirlediği sınırlar çerçevesinde paylaşılabilecektir.


Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi
Kişisel verileriniz, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve diğer ilgili mevzuatlar uyarınca onay ve/veya imzanızla tanzim edilen belediyecilik işlemlerine ilişkin dilekçe, beyanname/bilgilendirme formları ve sair belgelerle, elektronik onay ve/veya imzanız ile yapacağınız bildirimlerle, Belediyemiz yerel hizmet birimleri, resmî internet sayfamız, mobil uygulamalarımız, Çağrı Merkezi ve Kiosk gibi kanallar aracılığı ile sözlü, yazılı, görsel veya elektronik ortamda olmak kaydıyla çeşitli yöntemlerle toplanmaktadır.Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Haklarınız
Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 11 inci maddesi çerçevesinde ilgili kişi her zaman veri sorumlusuna başvurarak kendisi ile ilgili;
a) Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
e) Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 7 nci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
f) Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.


Kanun Kapsamında Başvuru Yapabileceğiniz Veri Sorumlusu:
Denizli Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı
Altıntop Mah. Lise Cad. No:2 Merkezefendi/DENİZLİ

 


+90 (258) 280 20 20     +90 (258) 280 29 99     denizli@denizli.bel.tr
denizlibuyuksehirbelediyebaskanligi@hs01.kep.tr