Ana Sayfa Kurumsal Daire Başkanlıkları İtfaiye Dairesi Başkanlığı

İtfaiye Dairesi Başkanlığı
Murat BAŞLI
İtfaiye Dairesi Başkanı

 
GÖREV TANIMI
a) Yangınlara müdahale etmek ve söndürmek,
b) Her türlü kaza, çökme, patlama, mahsur kalma ve benzeri durumlarda teknik kurtarma gerektiren olaylara müdahale etmek,
c) İlk yardım hizmetlerini yürütmek, arazide, su üstü ve su altında her türlü arama ve kurtarma çalışmalarını yapmak,
ç) Su baskınlarına müdahale etmek,
d) Doğal afetler ve olağanüstü durumlarda kurtarma çalışmalarına katılmak,
e) İlgili mevzuat gereğince binaların yangından korunması ile ilgili verilen görevleri yerine getirmek,
f) Kimyasal, Biyolojik, Radyoaktif, Nükleer (KBRN) maddeleri ile kirlenmelerde arıtma görevine yardımcı olmak,
g) Kamu ve özel kurum ve kuruluşlar ile vatandaşları, itfaiye hizmetleri ile ilgili bilgilendirmek, ayrıca tatbikatlar yaptırarak gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak,
ğ) Kamu ve özel kuruluşlara ait itfaiye birimlerinde bulunan gönüllü itfaiye personelinin eğitim ve yetiştirilmesine yardım etmek, bu birimlerin bina, araç-gereç ve donanımlarının itfaiye standartlarına uygunluğunu denetlemek, kurulan birimlere yangın yeterlilik belgesi vermek ve gerektiğinde bu birimlerle işbirliği yapmak,
h) Belediye sınırları içindeki bacaları temizlemek veya temizlettirmek,
i) Orman yangınlarının söndürülmesi çalışmalarına destek vermek,
j) İmar planlarına göre parlayıcı, patlayıcı ve yanıcı madde depolama yerlerinin tespitinde oluşturulan komisyonlarda görev almak,
k) İşyerleri, eğlence yeri, fabrika ve sanayi kuruluşlarını yangına karşı alınacak önlemler yönünden denetlemek ve gerekli izni vermek,
l) Daire Başkanlığına bağlı şube müdürlüklerinin çalışmalarını ilgili mevzuatlar çerçevesinde yönlendirmek, denetlemek, en kısa zamanda sonuçlandırılmasını sağlamak,
m) 7126 sayılı Sivil Savunma Kanunu ile birlikte çeşitli kanun, tüzük, yönetmelik vb. yasal düzenlemeler çerçevesinde;
1. Barışta personelin kuruma ait bina, tesis, araç ve gerecin güvenliğini sağlamak,
2. Her türlü afetlerde ve olası taarruzlarda hareket tarzını belirleyici ve tüm bu tehlikeleri en az can ve mal kaybıyla atlatabilmek için gerekli hazırlıkları kapsayan ve uygulanabilir çeşitli planlamalarını hazırlamak ve güncel tutulmasını sağlamak,
3. Hazırlanan planlamaların uygulanmasına yönelik çeşitli eğitim ve tatbikat faaliyetlerin de bulunmak,
4.Olağanüstü durumda ise; barışta hazırladığı tüm tedbir ve planlamaları uygulamaya koymak; kontrol merkezi ve karargâh servisi bünyesinde tüm çalışmaların koordinesi ile personelin sevk ve idaresini sağlamak,
5. Aşağıda belirtilen planların hazırlanması ve güncelleştirmelerini sağlamak,
- Seferberlik Planlamaları: Savaş Hasar Onarım Planları, Kaynak Sayım Cetvelleri, 24 Saat Çalışma Planları
- Afet Planlamaları: Doğal Afet Kriz Yönetim Planı, Afet Acil Yardım Planı, Sivil Savunma Planı
- Güvenlik Planlamaları: Koruma Güvenlik Planı
n) Başkanlıkça verilecek diğer görevleri yerine getirmek.
 


+90 (258) 280 20 20     +90 (258) 280 29 99     denizli@denizli.bel.tr
denizlibuyuksehirbelediyebaskanligi@hs01.kep.tr