Ana Sayfa Kurumsal Daire Başkanlıkları İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı

İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
Yelda ÇETİN
İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanı

 
GÖREV TANIMI
a) Personel alımı ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
b) Personel atama, nakil, kadro unvan değişikliği, intibak, terfi, derece/kademe iş ve işlemlerini yürütmek,
c) Görevde yükselme ve unvan değişikliği ile ilgili iş ve işlemlerini yürütmek,
ç) Personel maaş tahakkuklarını yapmak ve buna bağlı emanete alınan kesintiler ile ilgili işlemleri yürütmek,
d) Çalışan personelin özlük dosyalarını oluşturmak; özlük hakları, emeklilik, istifa ve fesih ile ilgili tüm iş ve işlemleri yürütmek,
e) Personelin pasaport iş ve işlemlerini yürütmek, yurtdışı izin taleplerini Başkan onayına sunmak,
f) Toplu iş sözleşmesi ve sosyal denge tazminatı sözleşmesi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
g) Teşkilat yapısı ile ilgili yapılacak yönetmelik düzenlemeleri ile ilgili sekretarya görevini yürütmek,
ğ) Dolu/boş işçi ve memur kadrolarının iptali, ihdası, unvan, derece ve sınıf değişikliklerinin takiplerini yapmak, cetvellerini düzenlemek ve karar alınmak üzere Belediye Meclisi’ne sunmak,
h) Eğitim Kurulu’nun sekretarya görevini yapmak, alınan kararlar doğrultusunda Yıllık Eğitim Plan ve Programı ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek, Başkan onayına sunmak ve uygulamak,
ı) Aday memurların temel eğitim, hazırlayıcı eğitim ve staj programları ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek ve uygulamak,
i) Personelin değişen mevzuat hükümleri karşısında uyum ve bilgilenmesi amacıyla eğitimini sağlamak, bu amaçla hizmet içi eğitimler yapmak veya yaptırmak,
j) Hizmet kalitesini arttırmak ve sürekliliğini sağlamak amacıyla, personele yönelik eğitimler yapmak veya yaptırmak,
k) Belediyeye yönelik yapılacak eğitim faaliyetleri ile ilgili olarak daire başkanlıklarını bilgilendirmek, bu faaliyetlere katılım amacıyla personel görevlendirmesi için gereken işlemleri yapmak,
l) Personel çalıştırılması ve gelişimine ilişkin gerekli çalışmaları yapmak ve Başkanlığı bilgilendirmek,
m) Mal bildirimi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
n) Etik kültürünü yerleştirmek ve geliştirmek amacıyla çalışmalar yapmak, bunlarla ilgili düzenlemeleri Başkan onayına sunmak ve takibini yapmak,
o) Personele verilecek prim, ödül ve ikramiye ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek, düzenlemeleri Başkanlık onayına sunmak ve tahakkuklarını yapmak,
p) Personel ile ilgili disiplin iş ve işlemlerini yürütmek,
r) Öğrencilere yönelik staj uygulaması ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
s) Daire başkanlığının görev alanına giren konularda genelge vb. düzenlemeler ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
ş) Personelin görev ve yer değişikliği ile vekalet iş ve işlemlerini yürütmek,
t) Personel atama izni ile diğer kurumlardan veya kurumlara görevlendirme izin işlemlerini yürütmek,
u) Başkanlığın yetki devri ve imza yetkileri yönergesi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
ü) Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımları kapsamında istihdam edilen işçilerden; iş sözleşmeleri kıdem tazminatını hak edecek şekilde sona ermiş olanlar için, harcama birimlerinden gelen özlük dosyaları, ihale dokümanı ve ihale sözleşmesi ile birlikte hizmet cetvellerinin kayıt, kontrol ve ödeme tahakkukları ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
v) Yönetim sistemlerinin kurulması, uygulanması ve devam ettirilmesini sağlamak,
y) Stratejik plan doğrultusunda kurumsal hedeflerin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak,
z) Yeni hizmet fırsatlarını belirlemek, hizmetlerin iyileştirilmesine yönelik faaliyetler yürütmek ve öneriler sunmak,
aa) Belediyede uygulanan performans değerlendirme sistemi kapsamında; personelin başarı, verimlilik ve gayretleri ile gelişim ihtiyaçlarının tespit edilmesini, hedef, görev ve yetkinliklerinin belirlenmesini, ölçütler çerçevesinde ve belirli bir değerlendirici veya değerlendiriciler tarafından izlenerek değerlendirilmesini sağlamak,
bb) Başkanlıkça verilecek diğer görevleri yerine getirmek.
 

+90 (258) 280 20 20     +90 (258) 280 29 99     denizli@denizli.bel.tr
denizlibuyuksehirbelediyebaskanligi@hs01.kep.tr