Ana Sayfa Kurumsal Daire Başkanlıkları İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı

İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı
Kamile AKIN
İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanı
 

GÖREV TANIMI
a) 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ve 5393 sayılı Belediye Kanunu, 2872 sayılı Çevre Kanunu ve diğer ilgili mevzuat çerçevesinde, kentimizde doğal kaynakların, çevre ve insan sağlığının korunmasına ve geliştirilmesine yönelik öncelikli projeler yapmak veya yaptırmak, projelerin uygulanmasını ve sürdürülebilirliğini sağlamak, çevre kirliliği yaratan unsurları tespit etmek ve gerekli önlemleri almak veya aldırmak, İklim Değişikliği Eylem Planı'nı yürütmek ve güncellemek/güncellenmesini sağlamak,
b) Belediyenin iklim değişikliği ve sıfır atık politikasını belirlemek, yürütülen faaliyetlerin çağa ve teknolojik gelişime ayak uydurmasını ve halkın sağlıklı bir çevrede yaşamasını sağlamak,
c) Sürdürülebilir kalkınma ilkelerine uygun olarak; Daire Başkanlığı teşkilatında bulunan Müdürlüklerin, kanun, yönetmelik, genelge, tebliğ vb. ilgili mevzuata uygun olarak hazırladıkları plan ve programların, iş ve işlemlerin mevzuata uygun şekilde yürütülmesini sağlamak,
ç) Paris İklim Anlaşması çerçevesinde ülke olarak ortaya koyduğumuz 2053 sıfır emisyon ve yeşil kalkınma vizyonlarına paralel; yerel bazda fosil yakıt kullanımının ve sera gazı emisyonlarının azaltılarak küresel ısınmanın etkisiyle oluşan iklim tehlike ve risklerine karşı dirençli, sağlıklı, yeşil bir şehir oluşturmak için faaliyetler yürütmek,
d) İklim Değişikliği Eylem Planı'nın önlemlerinin sonuçlarını izlemek, ilgili mevzuat doğrultusunda değerlendirmek,
e) Sıfır atık yönetim sistemleri oluşturmak ve uygulamasını yapmak veya yaptırmak,
f) İl Sıfır Atık Yönetim Planı’na göre ihtiyaç duyulan sistemleri uygulamak ve uygulama çalışmalarını gerçekleştirmek,
g) Isınmadan kaynaklanan hava kirliliği, çevresel gürültü kirliliği ile ilgili her türlü faaliyeti izlemek, olumsuz etkileri tespit etmek, bu konudaki olumsuzlukların giderilmesi için ilgili kurum ve kuruluşlarla eş güdümlü çalışmalar yapmak,
ğ) Çevresel değerler ve doğal kaynakların korunması ve geliştirilmesine yönelik olarak, hava, su, toprak, gürültü, vs. konularda projeler yapmak/yaptırmak, bu amaçla ilgili kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları, gerçek veya tüzel kişilerle işbirliği yapmak/hizmet almak,
h) Çevre konusunda halkı bilinçlendirmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla eğitim veya etkinlik düzenlemek,
ı) Belediyenin enerjiyle ilgili stratejilerini ve hedeflerini planlamak, uygulamak ve yaygınlaştırmak,
i) Başkanlık tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.

+90 (258) 280 20 20     +90 (258) 280 29 99     denizli@denizli.bel.tr
denizlibuyuksehirbelediyebaskanligi@hs01.kep.tr