Ana Sayfa Haberler Kiralama İhale İlanı (06/06/2024)

Kiralama İhale İlanı (06/06/2024)

Mülkiyeti/sorumluluğu Büyükşehir Belediyemize ait olan; aşağıda muhammen bedelleri, geçici teminatları ile ihale gün ve saatleri belirtilen işyerleri, Büyükşehir Belediye Encümeni tarafından 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu' nun 45. maddesine göre açık artırma suretiyle yapılacak ihale ile kiraya verilecektir.
22.05.2024

İ L A N

T.C. DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Mülkiyeti/sorumluluğu Büyükşehir Belediyemize ait olan;  aşağıda muhammen bedelleri, geçici teminatları ile ihale gün ve saatleri belirtilen işyerleri, Büyükşehir Belediye Encümeni tarafından 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu' nun 45. maddesine göre açık artırma suretiyle yapılacak ihale ile kiraya verilecektir. İhaleler, aşağıdaki tabloda belirtilen gün ve saatlerde T.C. Denizli Büyükşehir Belediyesi Altıntop Mah. Lise Cad. No:2 Kat:1 adresinde bulunan Encümen salonunda yapılacaktır.

KİRAYA VERİLECEK OLAN İŞYERLERİ LİSTESİ

S.No

İşin Konusu

Adresi

Muhammen Bedel      (Ay-Yıl)

Geçici Teminat

Tarih

Saat

Kira Süresi/Yıl

1

İşyeri

Zeytinköy Mah. Vatan Bulvarı No:67/B Pamukkale/DENİZLİ

28

4.500,00 TL/AY

4.860.00 TL

06.06.2024

10:10

3

2

İşyeri

Zeytinköy Mah. Vatan Bulvarı No:65/C Pamukkale/DENİZLİ

16

2.600,00 TL/AY

2.808.00 TL

06.06.2024

10:13

3

3

İşyeri

Zeytinköy Mah. Vatan Bulvarı No:67/A Pamukkale/DENİZLİ

25

4.000,00 TL/AY

4.320.00 TL

06.06.2024

10:16

3

4

İşyeri

Hallaçlar Mah. 3007 Sok. Eski Muhtarlık Binası No:1/1 Merkezefendi/DENİZLİ

80

7.900,00 TL/AY

8.532.00 TL

06.06.2024

10:19

3

5

Kahvehane

İnceler Mah. 4001 Sok. No:2/F Bozkurt/DENİZLİ

60

3.500,00 TL+KDV/AY

3.780.00 TL

06.06.2024

10:22

3

6

Kahvehane-Depo

İnceler Mah. 4001 Sok. No:2 Bozkurt/DENİZLİ

150

8.750,00 TL+KDV/AY

9.450.00 TL

06.06.2024

10:25

3

7

ATM Yeri

Akhan Mah. Menderes Cad. Akhan Cami Yanı Pamukkale/DENİZLİ

6

6.750,00 TL/YIL

607.50 TL

06.06.2024

10:28

3

8

ATM Yeri

Adalet Mah. Hasan Gönüllü Bulvarı Adliye Karşısı 3 Nolu ATM Yeri Merkezefendi/DENİZLİ

6

110.000,00 TL/YIL

9.900.00 TL

06.06.2024

10:31

3

9

ATM Yeri

Adalet Mah. Hasan Gönüllü Bulvarı Adliye Karşısı 4 Nolu ATM Yeri Merkezefendi/DENİZLİ

6

110.000,00 TL/YIL

9.900.00 TL

06.06.2024

10:34

3

10

ATM Yeri

Yenişehir Mah. Şehit Piyade Çavuş Tuncay Özçoban Cad. Ergör Sitesi Karşısı Yeşil Alan İçi Merkezefendi/DENİZLİ

6

96.000,00 TL/YIL

8.640.00 TL

06.06.2024

10:37

3

11

ATM Yeri

Servergazi Mah. Fatih Sultan Mehmet Cad. Üzeri 2 Nolu ATM Yeri Merkezefendi/DENİZLİ

6

98.500,00 TL/YIL

8.865.00 TL

06.06.2024

10:40

3

Madde 1.   İhale şartnamesi ile diğer evraklar, mesai saatleri içinde Altıntop Mah. Lise Cad. No:2 Merkezefendi/DENİZLİ adresinde bulunan T.C. Denizli Büyükşehir Belediyesi Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı, Taşınmaz Mallar Şube Müdürlüğünde bedelsiz görülebilir veya temin edilebilir.

Madde 2.   İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için ihale gün ve saatinden önce aşağıda sayılan belgelerin aslı veya noter tasdikli örnekleri ile birlikte Büyükşehir Belediye Encümenine müracaat etmeleri veya 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'na göre hazırlanmış yazılı teklifinde eklendiği dosyayı iadeli taahhütlü olarak göndermeleri gerekmektedir.

A.  Gerçek Kişiler;

a.    Tebligat için yerleşim yeri belgesi (Aslı veya E-Devlet üzerinden alınan barkodlu belge),

b.    T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı sureti (Aslı komisyon tarafından görülecek),

c.    Vekâleten iştirak ediliyor ise noter onaylı vekâletname sureti ile vekile ait nüfus cüzdanı sureti (Belgelerin aslı komisyon tarafından görülecek),

d.    Geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya banka teminat mektubu,

e.    T.C. Denizli Büyükşehir Belediyesi’ne borcu olmadığına dair belge (İhale ilan tarihinden sonra alınmış olacak),

B.   Tüzel Kişiler;

a.    Tebligat için adres beyanı,

b.    Tüzel kişiliği temsile yetkili olanları da gösterir noter onaylı imza sirküleri sureti, tüzel kişi adına ihaleye müracaat edecek kişinin, tüzel kişinin vekili olduğuna dair noter onaylı vekâletname sureti (Belgelerin aslı komisyon tarafından görülecek),

c.    İhale yılı içerisinde alınmış oda sicil kayıt belgesi sureti (Aslı komisyon tarafından görülecek),

d.    Geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya banka teminat mektubu,

e.    T.C. Denizli Büyükşehir Belediyesi’ne borcu olmadığına dair belge (İhale ilan tarihinden sonra alınmış olacak),

C.   Ortak girişimler;

Ortak girişim olması halinde, noter onaylı ortaklık sözleşmesi aslı ve ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin yukarıdaki esaslara göre temin edecekleri belgeler.

Madde 3.   İdareye verilen veya ulaşan teklifler herhangi bir sebeple geri alınamayacaktır. İhale evrakları ile birlikte yazılı tekliflerini teslim eden, ancak açık artırmaya katılmayanların yazılı teklifleri son ve kesin teklif olarak kabul edilecektir.

Madde 4.   Bu işin ihalesine katılmak üzere kendi adına asaleten ve/veya başkaları adına vekaleten sadece tek bir başvuruda bulunulabilecektir. Aksi halde yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

Madde 5.   Bu duyuru kapsamında yapılacak işlemlerde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uygulanır. İhale Komisyonu 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu uyarınca ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Madde 6.   Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

İlan olunur.      

             
.

+90 (258) 280 20 20     +90 (258) 280 29 99     denizli@denizli.bel.tr
denizlibuyuksehirbelediyebaskanligi@hs01.kep.tr