Ana Sayfa Haberler Akaryakıt Satın Alınacaktır

Akaryakıt Satın Alınacaktır

Akaryakıt Alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.
31.10.2023

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Akaryakıt Alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2023/1192770

 

1-İdarenin

a) Adı

:

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

b) Adresi

:

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 29 Ekim Bulvarı No:176 20030 MERKEZEFENDİ/DENİZLİ

c) Telefon ve faks numarası

:

2582802693/2582972020 - 2582802981

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

Akaryakıt Alımı

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

Denizli Büyükşehir Beld.: Euro Dizel 4.500.000 lt, , 95 Oktan Kurşunsuz Benzin 60.000 lt, Deski Genel Müd.: Euro Dizel 2.300.000 lt, , 95 Oktan Kurşunsuz Benzin 17.000 lt, / Mal Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

Taşıt Tanıma Sistemine dahil istasyonlardan İdareye ait olan veya hizmet alımı yöntemi ile kiraladığı ATC montesi yapılan araçların akaryakıt depolarına yapılacaktır. Ayrıca İdarenin istediği miktarda, dökme usulü akaryakıt; Denizli Büyükşehir Belediyesi için Fen İşleri Dairesi Başkanlığı yerleşkesine ve Denizli Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü için dökme talebi ise Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığının Atölyesine teslim edilecektir.

ç) Süresi/teslim tarihi

:

İşin başlama tarihi: 01/01/2024 işin bitiş tarihi : 31/12/2024' tür. Taşıt Tanıma Sistemine dahil istasyonlardan İdareye ait olan veya hizmet alımı yöntemi ile kiraladığı ATC montesi yapılan araçların akaryakıt depolarına yapılacaktır. Ayrıca İdarenin istediği miktarda, dökme usulü akaryakıt; Denizli Büyükşehir Belediyesi için Fen İşleri Dairesi Başkanlığı yerleşkesine ve Denizli Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü için dökme talebi ise Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığının Atölyesine teslim edilecektir. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve bağlı kuruluşu Denizli Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü 'ne ait yerleşkelere teslim edilecek dökme akaryakıtın teslim İdarenin telefonla veya süresi; Taşıt Tanıma Sistemine dahil olup mal alımı sağlayacak ATClerin montajı yapılacak taşıt listesi; İdare tarafından Yüklenicinin bildireceği faks numarasına bildirilecektir. İdarenin telefonla veya diğer iletişim yolları ile Yükleniciye bildirmesi üzerinden 2 iş günüdür. Yüklenici, ATC ve donanımların montajına 24 Aralık 2023 tarihinde başlayacak 31 Aralık 2023 tarihinde sonlandıracaktır. Böylece araç yakıtı ikmalinin başlayacağı 01 Ocak 2024 tarihine Taşıt Tanıma Sistemi hazırlanmış olacaktır

d) İşe başlama tarihi

:

01/01/2024 tarihinde işe başlanacaktır.


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

28.11.2023 - 11:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

Denizli Büyükşehir Belediyesi 1. Kat Toplantı Odası


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

İstekliler;
a) İstekli bir Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu ise; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerli olan, teklif sahibinin Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu olduğunu gösteren belgeyi veya,
b) İstekli bir Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşunun Bayisi ise; Teklif sahibinin Bayisi olduğu kuruluştan verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu’nun Bayisi olduğuna dair Bayilik Yazısı ve Bayilik Sözleşmesini, ihaleye katılacak olan istekliler yukarda yer verilen (a) ve (b) bentlerinde sayılan yeterlilik belgelerinden kendilerine uygun olan belge ve /veya belgeler


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilanço bilgileri:

Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olduğunu,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olduğunu,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olduğunu ve belirtilen üç kriterin birlikte sağlandığını göstermek üzere yıl sonu bilanço belgelerine ilişkin bilgileri belirtebilirler.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerine ilişkin bilgileri sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

4.2.2. İş hacmini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:

a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosuna ait bilgiler,
b) Mal satışları ile ilgili ciro tutarını gösteren belgeler,
Bu bilgilerden birinin sunulması yeterlidir.
Bu bilgilere ilişkin tutarların, toplam ciro için, isteklinin teklif edeceği bedelin % 25 inden, mal satışları ile ilgili cironun ise teklif edilen bedelin % 15 inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağladığını gösteren bilgileri belirten isteklinin yeterlik bilgileri tablosu uygun kabul edilir.
Bu kriterleri önceki yılda sağlayamayan istekliler, son iki yıla ait belgelerini ilişkin bilgileri sunabilirler.

 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 20 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler.

4.3.2. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği İdari Şartnamenin 7nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:

Belge Adı

Açıklama

Taşıt Tanıma Sistemi

Araç yakıtı satıcısı, Denizli ili Üçgen mevkii ile İzmir Asfaltı Kumkısık köyü arasında en az 1 adet, Denizli ili Üçgen mevkii ile Acıpayam Asfaltı Bağbaşı yerleşim merkezi arasında en az 1 adet Denizli ili Üçgen mevkii ile Akhan mevkii arasında en az 1 adet istasyon, akaryakıt ikmaline esas olacak Taşıt Tanıma Sistemi’nin mevcut olduğunu ve söz konusu istasyonların tamamında Kurşunsuz Benzin 95 Oktan, Euro Dizel ikmalinin, en az birinde ikmalinin yapılabilineceğini belgeleyecektir.

Taşıt Tanıma Sistemi

Tablo EK-B?de belirtilen altı ilçe grubunun her birinde en az 1 adet taşıt tanıma sistemine sahip istasyonu olduğunu belgeleyecektir.( Türkiye sınırları dâhilinde otomatik yakıt alma sistemine sahip faal istasyonları olduğuna dair belgeleri veya anlaşmalı istasyonları olduğuna dair belgeleri gösteren bayi listesi)Yukarıda yer verilen bilgiler yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilecektir.

 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Kamu veya özel sektörde akaryakıt ürünleri satışı benzer iş olarak kabul edilecektir.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

 

İhale, aşağıdaki idarelerin ortak ihtiyaçlarının karşılanması maksadıyla yapılmaktadır.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı

Denizli Su Ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı

.

+90 (258) 280 20 20     +90 (258) 280 29 99     denizli@denizli.bel.tr
denizlibuyuksehirbelediyebaskanligi@hs01.kep.tr