Ana Sayfa Haberler Arsa Satış İhale İlanı

Arsa Satış İhale İlanı

Encümen'in 01/09/2022 tarih 1238 sayılı kararı gereğince; ekli listede bilgileri verilen 8 adet taşınmazın ada bazında, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35. maddesinin (a) bendine göre kapalı teklif usulü ile satışı yapılacaktır.
14.09.2022
 DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN

Madde 1.                     Mülkiyeti Denizli Büyükşehir Belediyesine ait, aşağıda tapu bilgileri yazılı arsa vasıflı 8 adet taşınmazın ada bazında, Denizli Büyükşehir Belediyesi Encümeni tarafından 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre kapalı teklif usulü artırma suretiyle satılacaktır.

No

İlçe

Mahalle

Ada

Parsel

Alan(m²)

Muhammen Bedel(TL)

İmar Durumu/

Emsal

Geçici Teminat(TL)

İhale Gün ve Saati

1

Merkezefendi

Çakmak

9275

1,2,3,4,5,6,7 ve 8

81240,39

487.442.340,00

Gelişme Konut Alanı /1,45

14.623.270,20

06/10/2022/  14.15

Madde 2.                     İhale şartnamesi ile diğer evraklar, Denizli ili, Merkezefendi ilçesi Altıntop Mahallesi Lise Caddesi No:2 adresinde bulunan Denizli Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binası'nın 5. Katında yer alan Denizli Büyükşehir Belediyesi Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı Taşınmaz Mallar Şube Müdürlüğünde bedelsiz olarak görülebilir veya aynı yerden bedelsiz temin edilebilir.

Madde 3.                     İhale, yukarıdaki tabloda belirtilen gün ve saatte, Denizli ili Merkezefendi ilçesi Altıntop Mahallesi Lise Caddesi No:2 adresinde bulunan Denizli Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binası'nın 1. Katında yer alan Encümen salonunda yapılacaktır.

Madde 4.                     İstekliler, teklif mektubunu,her bir taşınmaz için belirlenen ihale gün ve saatine kadar, Denizli ili Merkezefendi ilçesi Altıntop Mahallesi Lise Caddesi No:2 adresinde bulunan Denizli Büyükşehir Belediyesi Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığına, iç zarf içerisinde vekayıt numarası alarak teslim edecek veya en geç belirtilen tarih ve saatte ulaşması kaydıyla iadeli taahhütlü olarak gönderebilecektir.

Madde 5.                     (1) İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan ve nitelikleri belirtilen belgeleri, teklifleri kapsamında dış zarf içerisinde sunmaları gerekir:

A.    Gerçek Kişi İstekli İçin Aranan Şartlar ve İbrazı İstenen Belgeler;

·         Nüfus cüzdanı sureti,

·         Son bir ay içerisinde alınmış yerleşim yeri belgesi (Aslı veya E-devlet üzerinden alınmış barkodlu belge olmalıdır.),

·         Geçici Teminat Alındı Makbuzu veya Banka Teminat Mektubu (Aslı),

·         İmzalı Arsa Satış Şartnamesi,

·         İmzalı veya mühürlü iç zarf içerisine konulmuş, şartnamede belirtilen nitelikte ve örneğe uygun teklif mektubu.

B.    Tüzel Kişi İstekli İçin Aranan Şartlar ve İbrazı İstenen Belgeler;

·         Tüzel kişi adına teklif vermeye, taahhüt ve borç altına girmeye yetkili kişileri gösteren noter onaylı belge (Aslı komisyon tarafından görülecek),

·         Tüzel kişilikte yetkili kişi veya kişilere ait imza örneklerini ihtiva eden Noter onaylı imza sirküleri (Aslı komisyon tarafından görülecek),

·         Mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından 2022 yılında alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı ve halen faaliyette bulunduğunu gösterir belge (Aslı komisyon tarafından görülecek),

·         Ticaret sicil tasdiknamesi (Aslı komisyon tarafından görülecek),

·         Tüzel kişiliğin tebliğe esas adresini gösterir, tüzel kişinin yetkili temsilcisi tarafından imzalanmış adres beyanı (Aslı),

·         Yetkili kişi ve ortakların son durumunu gösterir Ticari Sicil Gazetesi fotokopisi,

·         Geçici Teminat Alındı Makbuzu veya Banka Teminat Mektubu (Aslı)

·         İmzalı veya mühürlü iç zarf içerisine konulmuş, şartnamede belirtilen nitelikte ve örneğe uygun teklif mektubu,

·         Tüzel kişi yetkilisince imzalı ve kaşeli Arsa Satış Şartnamesi,

C.    Ortak Girişim Olan İstekli İçin Aranan Şartlar ve İbrazı İstenen Belgeler

·         Noter onaylı ortak girişim beyannamesi (Aslı) (Satışa konu taşınmaz üzerinde ortak girişimi oluşturan gerçek ve/veya tüzel kişiler arasında paylı mülkiyet kurulacaksa; Noter tasdikli ortak girişim beyannamesinde, taşınmazın paylı mülkiyet yapısının da ortaklarca kararlaştırılmış olması esas olup taşınmaz mülkiyeti, ortaklarca belirlenen esasa göre pay edilerek tapu işlemleri yürütülecektir. Noter tasdikli ortak girişim beyannamesinde taşınmazın paylı mülkiyet yapısı belirlenmediği takdirde; mülkiyet, ortaklar arasında sayı esas alınarak eşit olarak pay edilecek ve tapu işlemleri buna göre yürütülecektir. Örneğin; Ortak Girişim’in 4 ortaktan oluşması halinde; her bir ortak, taşınmaz mülkiyetinin ¼’üne sahip olacaktır.)

·         Noter onaylı Ortaklık Sözleşmesi, (Sözleşme, Ortak Girişim adına ihaleye katılma,ihaleye teklif verme, teklif mektubunu imzalama, pey ileri sürme yetkisi açıkça belirtilmek üzere, ortaklık ad ve hesabına hareket etmeye tam yetkili olan kişiyi mutlaka ihtiva etmelidir.) (Aslı)

·         Ortak girişimin yetkili temsilcisini gösterir “Ortaklık Yetki Belgesi” ve yetkili temsilcinin noter onaylı imza beyannamesi/sirküleri (Aslı)

·         Geçici Teminat Alındı Makbuzu veya Banka Teminat Mektubu (Aslı) (Geçici teminat, Ortak Girişim'i oluşturan gerçek ve/veya tüzel kişilerce müştereken karşılanacak olup ortakların ayrı ayrı vereceği teminatların toplamı esas alınacaktır.)

·         İmzalı ve kaşeli Arsa Satış Şartnamesi (Ortak girişimi oluşturan gerçek kişiler ve/veya tüzel kişi yetkililerinin tamamı imzalamalı, tüzel kişiler ayrıca kaşe basmalıdır.)

·         Ortakların tüzel kişi olması halinde tüzel kişiler için istenilen belgeler, gerçek kişi olması halinde ise gerçek kişiler için istenilen belgeler, (Her bir ortak için dış zarf içinde ibraz edilecektir.)

·         Ortak girişim adına verilmiş, ortak girişimin tüm ortakları veya yetkili temsilcisi tarafından imzalanmış, imzalı veya mühürlü iç zarf içerisine konulmuş, şartnamede belirtilen nitelikte ve örneğe uygun teklif mektubu.

(2) Ortak Girişimi oluşturan gerçek ve/veya tüzel kişiler, İdareye karşı müşterek ve müteselsilen sorumludur.

(3) İstekli yabancı uyruklu ise; Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde taşınmaz iktisap edebileceğini gösterir Dışişleri Bakanlığı veya Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü Dış İlişkiler Daire Başkanlığından Türkiye’de mülk edinebileceğine dair izin belgesi, (Ülkemizde yabancıların mülk edinmesi konusunda mevzuat dahilinde herhangi bir engelleyici hüküm bulunmaması kaydıyla yabancıların ihaleye iştirak etmesi halinde, İdareye sunacakları her türlü belgenin, yeminli tercüman onaylı Türkçe çevirisinin İdare'ye ibrazı zorunludur.)

(4) İhaleye isteklinin yetkili vekilinin katılması halinde; Noter onaylı vekaletname (Aslı komisyon tarafından görülecek), Vekaletname veren İstekli’nin noter onaylı imza beyannamesi/sirküleri (Aslı komisyon tarafından görülecek), Vekilin nüfus cüzdanı suretinin de ibrazı gerekmektedir.

 

İlan olunur.      

 

.

+90 (258) 280 20 20     +90 (258) 280 29 99     denizli@denizli.bel.tr
denizlibuyuksehirbelediyebaskanligi@hs01.kep.tr