Ana Sayfa Haberler Araç Kiralama Hizmeti Alınacaktır

Araç Kiralama Hizmeti Alınacaktır

Denizli Büyükşehir Belediyesi Yetki ve Sorumluluk Sınırları İçerisinde Kullanılmak Üzere Araç Kiralanması İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.
28.07.2022
Denizli Büyükşehir Belediyesi Yetki ve Sorumluluk Sınırları İçerisinde Kullanılmak Üzere Araç Kiralanması İşi
 hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2022/734161

1-İdarenin

a) Adresi

:

KERVANSARAY MAH. BARBOROS CAD. NO:108 20010 PAMUKKALE/DENİZLİ

b) Telefon ve faks numarası

:

2582802163 - 2582802981

c) Elektronik Posta Adresi

:

denizli@denizli.bel.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

01.10.2022 - 30.09.2024 tarihleri arasında çalıştırmak için 16 kalemden oluşan şoförsüz araç çalıştırılması işi/ Hizmet Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer

:

Denizli Büyükşehir Belediyesi Sorumluluk Sınırları

c) Süresi

:

İşe başlama tarihi 01.10.2022, işin bitiş tarihi 30.09.2024


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Altıntop Mah. Lise Cad. No:2 Merkezefendi / DENİZLİ

b) Tarihi ve saati

:

29.08.2022 - 10:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1.İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler,
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, teklif mektubunu imzalayanın noter tasdikli imza beyannamesi. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır. EKAP’a kayıtlı olmayan yabancı istekliler tarafından ise, ilgili ülke mevzuatı dikkate alınarak, belirtilen hususlara ilişkin gerekli belgeler sunulur.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler:

Teklif edilen bedelin %10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösterir banka referans mektubu,
Bu kriter mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunularak sağlanabilir.

4.2.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:

a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar,
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
Serbest meslek erbabının vereceği, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin toplam gidere oranının veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması üzerinden bulunacak oranın en az (1,25) olması şartı aranır. Serbest meslek kazanç defteri özetinin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması gerekir.

4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler:

a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu,
b) Hizmet işleri ile ilgili ciro tutarını gösteren belgeler,
Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir.
Toplam cironun teklif edilen bedelin %20’sinden, hizmet işleri ile ilgili cironun ise teklif edilen bedelin %12'sinden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.
Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanamadığına bakılır.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.3.2. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği İdari Şartnamenin 7nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:

İhale Komisyonunca yapılacak değerlendirmelerde kullanılmak üzere; İsteklilerin, teklif ettikleri Hizmet araçları ve Çift Kabin Açık Kasa Kamyonete ilişkin harcama talimatının verildiği 2022 yılı Temmuz ayı Kasko Değer Listesindeki araçların marka ve modellerini ayrıntılı olarak liste halinde belirtmeleri ve bu listenin kaşelenip onaylayarak ihale teklif ile birlikte sunmaları gerekmektedir.

 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Ana Arter, Cadde ve Sokakların Süpürge Makinesi İle Süpürülmesi ve Yol Yıkama Aracı ile Yıkanması ve Katı Atıkların Katı Atık Aktarma İstasyonlarından Transferi benzer iş olarak kabul edilecektir.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.


Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesindeki değerlendirme “teklif fiyatı değerlendirmesi” ile “kalite ve teknik değer nitelik, verimlilik değerlendirmesi” olmak üzere iki kısımda yapılacaktır.
TEKLİF FİYAT DEĞERLENDİRMESİ:
Teklif Fiyat Puanlaması (TP:40 Puan)
Teklif Fiyat Puanlaması 40 tam puan üzerinden yapılacaktır. 
İhaleye katılmak için gerekli belgeler, yeterlilik kriterleri, aşırı düşük teklif değerlendirilmesi ve aritmetik hata kontrolü sonucunda 1. Kısımdaki geçerli tekliflerin içindeki en düşük teklif fiyatı (TFmin.) sahibi istekli 40 puan alacaktır.
İsteklilere ait teklif fiyatı puanları; 
TP=(TFmin. x 40) / TF formülü ile hesaplanacaktır.
TP =Teklif Puanı,
TFmin = İhaleye katılmak için gerekli belgeler, yeterlilik kriterleri, aşırı düşük teklif değerlendirilmesi ve aritmetik hata kontrolü sonucunda geçerli olan en düşük teklif fiyatı,
TF = İsteklinin Teklif Fiyatı, 
ifade eder.
Hesaplama yapılırken virgülden sonra 5 (beş) hane dikkate alınacak ve 5. hane, 6. hanedeki rakama göre Kamu İhale Tebliğinin “Aritmetik Hata ve Yuvarlama “başlıklı 16.5. maddesine göre yuvarlanacaktır.

KALİTE VE TEKNİK DEĞER NİTELİK, VERİMLİLİK DEĞERLENDİRMESİ:
  Kalite ve Teknik Değer Nitelik, Verimlilik Değerlendirmesi: Toplam 60 puan üzerinden değerlendirme yapılacak olup, aşağıdaki kriterler ve puanlamaya göre gerçekleştirilecektir.
B.1) İŞ KALEMLERİ BAZINDA TEKLİF FİYAT NİTELİK PUANI: 59 PUAN
Söz konusu her bir iş kalemi için; istekli tarafından teklif edilen o iş kalemi tutarının, isteklinin toplam teklif bedeline oranı; aynı iş kalemlerinin yaklaşık maliyetteki tutarlarının toplam yaklaşık maliyete oranının %90 - %110 ( %90 ve %110 dahil) aralığında kalması durumunda her bir iş kalemi için aşağıda belirtilen tablodaki puanlar verilecektir. İsteklilerin teklifleri %90 - %110 (%90 ve %110 dahil) aralığı dışında kalıyorsa iş kalemleri için puan alamayacaklardır. Kalite ve teknik değer nitelik puanı, her bir iş kalemi için verilen puanların toplamıdır. (Toplam 59 Puan)
Teklif oranları hesaplanırken virgülden sonra 5 (beş) hane dikkate alınacak ve 5. hane, 6. hanedeki rakama göre Kamu İhale Tebliğinin “Aritmetik Hata ve Yuvarlama “başlıklı 16.5. maddesine göre yuvarlanacaktır.

 

Sıra No

Aracın Cinsi

Araç Sayısı

PUANLAMA

1

Vakumlu Süpürme Makinesi ( üst ekipmanlı 6 m3)

6

10

2

Vakumlu Süpürme Makinesi (5.5 m3)

1

8

3

Vakumlu Süpürme Makinesi (2 m3)

2

8

4

Vakumlu Süpürme Makinesi (kar küreme aparatlı 1.5 m3)

2

7

5

Vakumlu Kaldrım Süpürme Makinesi (0.5 m3)

1

4

6

Tır Çekici

6

10

9

Vidanjör

1

6

10

Arazöz

1

6

                                                                                                     TOPLAM:       59

B.2) ÖZ MALI (KENDİ MALI) NİTELİK PUANI: 1 PUAN
Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin” Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler ve kapasite raporu” başlıklı 41. maddesi uyarınca, birim fiyat teklif cetvelinin aşağıda sıra no’ları ile belirtilen araçlar isteklinin kendi malı olması gerekmektedir. 

Sıra No

Aracın Cinsi

Kendi Malı Araç Sayısı

1

Vakumlu Süpürme Makinesi ( üst ekipmanlı 6 m3)

6

2

Vakumlu Süpürme Makinesi (5.5 m3)

1

3

Vakumlu Süpürme Makinesi (2 m3)

2

4

Vakumlu Süpürme Makinesi (kar küreme aparatlı 1.5 m3)

2

5

Vakumlu Kaldırım Süpürme Makinesi (0.5 m3)

1


Yukarıda belirtilen araçların tamamının isteklinin kendi malı olduğunu (Teknik şartnamedeki araç ve araç üstü ekipmanların istenen şartlara uygun olduğunu) gösteren belgeleri tevsik etmesi halinde istekli 1 puan alacaktır. Herhangi bir araca ilişkin tevsik edici belge sunulmaması veya sunulan belgenin o aracı tevsik niteliği taşımaması halinde puan alınamayacaktır.
PUANLAMA
C.1) Kalite ve Teknik Değer, Verimlilik Puanı = İş Kalemleri Bazında Teklif Fiyat Nitelik Değerlendirmesi Puanı + Öz Malı (Kendi Malı) Nitelik Puanı
C.2) Toplam Puan (TTP) Teklif Fiyat Puanı ile Kalite ve Teknik Değer, Verimlilik Nitelik Puanının toplamıdır.
D) FİYAT DIŞI UNSURLAR DİKKATE ALINARAK DEĞERLENDİRİLMİŞ TEKLİF BEDELİ (FDTF)
FDTF= (TFmin x 100) / TTP formülü ile hesaplanacaktır.
Bu formülde; 
FDTF: Fiyat Dışı Unsurlar Dikkate Alınarak Değerlendirilmiş Teklif Bedeli
TTP: İsteklinin Toplam Puanı
ifade eder.
E) EKONOMİK AÇIDAN EN AVANTAJLI TEKLİF
Ekonomik açıdan en avantajlı teklif; fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli (FDTF) en düşük olan istekliye ait teklif bedelidir. Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin birden fazla istekli tarafından verilmesi durumunda teklif fiyatı daha düşük olan istekli ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak belirlenecektir.
 

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Denizli Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı /Altıntop Mh. Lise Cd. No:2 K:4 Merkezefendi/DENİZLİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Araç Kiralama/0,72
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

.

+90 (258) 280 20 20     +90 (258) 280 29 99     denizli@denizli.bel.tr
denizlibuyuksehirbelediyebaskanligi@hs01.kep.tr