Ana Sayfa Haberler Yıkım İhale İlanı

Yıkım İhale İlanı

Encümen'in 30/06/2022 tarih 916 sayılı kararı gereğince; ekte bulunan Kayaköy (Bozburun) Mahallesi 303 Ada 5 Numaralı Parselde bulunan taşınmazın, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre açık teklif usulü arttırma suretiyle yıkımı yapılacaktır.
06.07.2022İ L A N

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

Madde 1. Mülkiyeti Belediyemize ait olan, Kayaköy (Bozburun) Mahallesi 303 ada 5 numaralı parsel üzerinde bulunan binaların enkazından çıkacak hurda karşılığı yıkımının yapılması işi ihale edilecektir. 

Madde 2. İhale, Denizli Büyükşehir Belediyesi Encümenince, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre açık teklif usulü artırma suretiyle yapılacaktır.

Madde 3. İhale, 28.07.2022 Perşembe günü saat 14:15 de, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı Delikliçınar Belediye Hizmet Binası, Merkezefendi  İlçesi Altıntop Mahallesi Lise Cad. No:2 Kat:1 de bulunan Denizli Büyükşehir Belediyesi Encümen salonunda yapılacaktır.

Madde 4. Tahmin edilen bedel, KDV hariç olmak üzere 250.000,00-TL olup, geçici teminat miktarı yıkım işleri keşif bedelinin % 3’ü olan 7.500,00-TL dir.

Madde 5. İhale şartnamesi ile diğer evraklar, mesai saatleri içinde Denizli Büyükşehir Belediyesi Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının, Delikliçınar Belediye Hizmet Binası Lise Cad. No:2 Kat:5 de bulunan ofisinde bedelsiz olarak görülebilir veya temin edilebilir.                             

Madde 6. İhaleye katılacak olan gerçek ve tüzel kişilerin aşağıdaki belgeler ile ihale gün ve saatinde ihalenin yapılacağı yerde hazır bulunmaları gerekmektedir;

A)   Gerçek Kişiler: Nüfus cüzdan fotokopisi (aslı ile beraber), Türkiye’de tebligat için adres beyanı, vekâleten iştirak ediliyor ise, vekâletname ile vekile ait nüfus cüzdanı fotokopisi (aslı ile beraber),  geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya banka teminat mektubu, Denizli Büyükşehir Belediyesi’ne borcu olmadığına dair belge.

B)   Tüzel Kişiler:  Şirketin Tüzel kişiliği temsile yetkili olanların noter tasdikli yetki belgesi ve imza sirküleri ile şirket adına ihaleye müracaat edecek kimse veya kimselerin bu şirketin vekili olduğuna dair noterden onaylı vekâletname, ihale yılı içinde alınmış sicil tasdiknamesi, tebligat adresi beyanı ve geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya banka teminat mektubu ve Denizli Büyükşehir Belediyesi’ne borcu olmadığına dair belge.

C)   Ortak Girişimler: Ortak girişim olması halinde, noter tasdikli ortaklık sözleşmesi ile ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin yukarıdaki esaslara göre temin edecekleri belgeler.

Madde 7. Bu işin ihalesine katılmak üzere kendi adına asaleten ve/veya başkaları adına vekaleten sadece tek bir başvuruda bulunulabilecektir. Aksi halde yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

Madde 8. Bu duyuru kapsamında yapılacak işlemlerde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uygulanır. İhale Komisyonu 2886 sayılı kanun uyarınca ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Madde 9. İstekliler ilanda belirtilen ihale saatine kadar komisyon başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla, 37 nci madde hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini iadeli taahhütlü bir mektup ile de gönderebilirler.

Madde 10. Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ile postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

İlan olunur.      

 

.

+90 (258) 280 20 20     +90 (258) 280 29 99     denizli@denizli.bel.tr
denizlibuyuksehirbelediyebaskanligi@hs01.kep.tr