Ana Sayfa Haberler Kiralama İhale İlanı

Kiralama İhale İlanı

Mülkiyeti veya sorumluluğu Büyükşehir Belediyemize ait olan işyerleri, Denizli Büyükşehir Belediye Encümeni tarafından 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu' nun 45. maddesine göre açık artırma suretiyle yapılacak ihale ile kiraya verilecektir.
14.06.2022İ L A N

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Mülkiyeti veya sorumluluğu Büyükşehir Belediyemize ait olan;  aşağıda muhammen bedelleri, geçici teminatları ile ihale gün ve saatleri belirtilen işyerleri, Denizli Büyükşehir Belediye Encümeni tarafından 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu' nun 45. maddesine göre açık artırma suretiyle yapılacak ihale ile kiraya verilecektir. İhaleler, aşağıdaki tabloda verilen gün ve saatlerde Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı Delikliçınar Belediye Hizmet Binası Altıntop Mah. Lise Cad. No:2 Kat:1 de bulunan Denizli Büyükşehir Belediyesi Encümen salonunda yapılacaktır.

KİRAYA VERİLECEK OLAN İŞYERLERİ LİSTESİ

S.No

İşin Konusu

Adresi

Muhammen Bedel      (Ay-Yıl)

Geçici Teminat

Tarih

Saat

Kira Süresi

1

Park-Kafeterya

Deliktaş Mah. 2018/2 Sok. Yeşil Alan İçi  Pamukkale/DENİZLİ

47

4.000,00 TL+KDV

4.320.00 TL

30.06.2022

14:15

3

2

ATM Yeri

Yunusemre Mah. Üniversite Cad. PAÜ Karşısı 11 Nolu ATM Yeri Pamukkale/DENİZLİ

6

65.500,00 TL/YIL

5.895.00 TL

30.06.2022

14:17

3

3

Tarla

Gerali Mah. 384 Parsel Sarayköy/DENİZLİ

31000

3.000,00 TL/YIL

270.00 TL

30.06.2022

14:19

3

4

Tarla

Gerali Mah. 194 Parsel Sarayköy/DENİZLİ

19250

4.000,00 TL/YIL

360.00 TL

30.06.2022

14:21

3

5

Tarla

Kumluca Mah. 731 Parsel Sarayköy/DENİZLİ

14300

3.500,00 TL/YIL

315.00 TL

30.06.2022

14:23

3

6

Tarla

Kumluca Mah. 640 Parsel Sarayköy/DENİZLİ

13300

6.000,00 TL/YIL

540.00 TL

30.06.2022

14:25

3


Madde 1.  
İhale şartnamesi ile diğer evraklar, mesai saatleri içinde Denizli Büyükşehir Belediyesi Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının, Delikliçınar Belediye Hizmet Binası Lise Cad. No:2 Kat:5 de bulunan ofisinde bedelsiz olarak görülebilir veya bedelsiz olarak temin edilebilir.

Madde 2.   İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için ihale gün ve saatinden önce aşağıda sayılan belgelerin aslı veya noter tasdikli örnekleri ile birlikte Denizli Büyükşehir Belediye Encümenine müracaat etmeleri veya 2886 sayılı kanuna göre hazırlanmış yazılı teklifinde eklendiği dosyayı iadeli taahhütlü olarak göndermeleri gerekmektedir.

A.  Gerçek Kişiler;

a.    Tebligat için muhtarlıktan veya Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüklerinden tasdikli ikametgah belgesi. (E-Devlet üzerinden alınan barkodlu belge).

b.    T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı sureti. (aslı ile beraber).

c.    Vekâleten iştirak ediliyor ise, vekâletname ile vekile ait nüfus cüzdanı sureti. (aslı ile beraber).

d.    Geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya banka teminat mektubu.

e.    Denizli Büyükşehir Belediyesi’ne borcu olmadığına dair belge. (İhale ilan tarihinden sonra alınmış olacak).

B.   Tüzel Kişiler;

a.    Tebligat için adres beyanı.

b.    Şirketin Tüzel kişiliği temsile yetkili olanların noter tasdikli yetki belgesi ve imza sirküleri ile şirket adına ihaleye müracaat edecek kimse veya kimselerin bu şirketin vekili olduğuna dair noter onaylı vekâletname, ihale yılı içinde alınmış oda sicil kayıt belgesi.

c.    Geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya banka teminat mektubu.

d.    Denizli Büyükşehir Belediyesi’ne borcu olmadığına dair belge. (İhale ilan tarihinden sonra alınmış olacak).

C.   Ortak girişimler;

Ortak girişim olması halinde, noter tasdikli ortaklık sözleşmesi ile ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin yukarıdaki esaslara göre temin edecekleri belgeler.

Madde 3.   İdareye verilen veya ulaşan teklifler herhangi bir sebeple geri alınamayacaktır. İhale evrakları ile birlikte yazılı tekliflerini teslim eden, ancak açık artırmaya katılmayanların yazılı teklifleri son ve kesin teklif olarak kabul edilecektir.

Madde 4.   Bu işin ihalesine katılmak üzere kendi adına asaleten ve/veya başkaları adına vekaleten sadece tek bir başvuruda bulunulabilecektir. Aksi halde yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

Madde 5.   Bu duyuru kapsamında yapılacak işlemlerde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uygulanır. İhale Komisyonu 2886 sayılı kanun uyarınca ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Madde 6.   Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve/veya postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

İlan olunur.      

                               
.

+90 (258) 280 20 20     +90 (258) 280 29 99     denizli@denizli.bel.tr
denizlibuyuksehirbelediyebaskanligi@hs01.kep.tr