Ana Sayfa Haberler Denizli Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Gayrimenkul Satış İlanları

Denizli Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Gayrimenkul Satış İlanları

Denizli Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Gayrimenkul Satış İlanları
16.05.2022
 

 
 

        GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI                                        

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

TAŞINMAZIN

DOSYA NO: 2022/15

Tapu kaydı: Denizli İli, Babadağ İlçesi, Gündoğdu Mah. 326  ada 36 Parselde yer alan, ana taşınmaz niteliği bahçe olan 2269,32 m2 yüz ölçümlü gayrimenkulün 1/6 hissesi olan taşınmaz.

 İmar durumu ve önemli özellikleri: İlgili bölge belediye ve alt yapı hizmetlerinden kısmen faydalanır durumda olup, özelikle eski kargir evlerin ve boş tarlaların olduğu bölgede yer almaktadır. Taşınmaz kadastral yola cephe konumunda olup taşınmazın sınırları yerinde işaretli değildir. Taşınmaz topografik açıdan çok eğimli bir yapıya sahiptir. Taşınmaz geometrik açıdan amorf şekline benzemektedir. Konu taşınmazın üzerinde herhangi bir yapı bulunmamaktadır. Taşınmaz imarsız alanda tarım bölgesinde yer almaktadır.

Adresi :  Taşınmazın adres bilgisi bulunmamaktadır.

Yüzölçümü :2269,32 m2(1/6 hissesi)  Kıymeti :20.000,00 tl     KDV Oranı : %18    Teminat: 1.500,00 tl

1. Satış Günü : 20/06/2022 günü 10:30 - 10:35 arası  2. Satış Günü :27/06/2022 günü 10:30 - 10:35 arası

Satış Yeri :  Denizli SGK İl Müdürlüğü Adalet Mah. Hasan Gönüllü Bulvarı No: 9 1. Kat 111 nolu İcra Satış Odası

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 Satış şartları:

 1)  Birinci arttırmada tayin edilen zamanda gayrimenkul, üç defa bağırıldıktan sonra teklif olunan en yüksek bedelle ve bu bedelin rayiç bedelin %75'ini geçmesi şartıyla en çok arttırana ihale edilir. Teklif edilen bedel bu miktarı bulmasa en çok arttıranın taahhütü baki kalmak kaydıyla 7 gün sonra aynı yer ve saatte yapılacak ikinci açık arttırmada verilen bedelin rayiç bedelin en az % 50'sini ve takip masrafları tutarını geçmesi şartıyla en çok arttırana ihale edilir. Birinci arttırmada istekli çıkmaz veya pey sürülmezse ikinci arttırmada 6183 sayılı Kanunun 94. Maddesi gereğince birinci arttırmadaki şartlar aranacaktır.(İlk arttırmaya girip teminat yatırıp %50 nın üzerinde teklif verilmez ise veya ilk arttırmaya katılım olmaz ise ikinci arttırma tekrar %75’den açılacaktır)

2) Arttırmaya iştirak edeceklerden muhammen bedelin %7,5'i nispetinde teminat alınır. Teminat Halk Bankası, Ziraat Bankası veya Vakıflar Bankası şubelerinden mutlaka Denizli Saymanlığı belirtilerek  1011 kodlu İcra Tahsilatı Geçmiş Dönem hesabına katılımcının T.C. Kimlik numarası veya vergi numarası belirtilerek yatırılması  gerekmektedir.  ELDEN NAKİT TEMİNAT ALINMAYACAKTIR. Teminat olarak 6183 sayılı Kanunun 10'uncu Maddesinin 1. ile 4. Bentlerinde sayılanlar kabul edilecektir. Satış peşin para ile yapılacak olup, alıcıya istenirse satış bedelini yatırması için 10 gün süre verilebilir. Satış bedeli haricinde tahsil edilecek olan Tellaliye harcı, K.D.V., damga vergisi, tapu alım satım harcı, tahliye giderleri ve işlemleri ve tüm masraflar alıcıya aittir. Birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir.

3) İhaleyi iştirak edeceklerin yanlarında kimlik belgesi veya katılımın tüzel kişilik adına olması halinde yetki belgesi ve teminat makbuzunun yatırıldığına dair banka dekontunun bulunması zorunludur.

4) İhaleye kakılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar, teklif ettikleri bedel ile tekrardan yapılacak olan son ihale arasındaki farktan, farka uygulanacak %5 faizden ve diğer zararlardan sorumludurlar. Bu fark ve zararlar ayrıca bir hükme hacet olmaksızın Müdürlüğümüzce 6183 sayılı Kanuna istinaden tahsil edilecektir. Bu fark ve zarar öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5) İhalenin feshi davası açanların dosyasına derkenar sunmaları, derkenar sunulmaması halinde müteakip işlemlere devam edileceği,

6) Satışa iştirak edeceklerin şartnameyi görmüş ve kabul etmiş sayılacakları, şartnamenin Müdürlüğümüzde görülebilineceği, masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebileceği ,bilgi almak isteyenlerin Müdülüğümüz İcra Satış Servisine başvurmaları ilan olunur.

7)İpotek sahibi alacaklılar ile diğer ilgililerin ve irtifak hakkı sahiplerin bu gayrimenkul üzerindeki hakları hususu ile faiz ve masrafa dair iddiaların dayanağı belgelerle 15 gün içinde Müdürlüğümüz İcra Takip Haciz ve Satış Servisine bildirmeleri gerekir. Aksi takdirde tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

8) İş bu ilan tapu kaydında adresi bulunmayan ilgililer ile tapu kaydında ad ve adresleri olup da tebliğ edilmeyen ilgililere de tebliğ yerine geçer.

 

 

                                                                                                  SATIŞ KOMİSYONU

 

Volkan VAYVADA            Gülşah TAŞDANGENÇ ÇİFTÇİ           Mehmet KOZAN                Hüseyin MİRZAMLI                    Ayhan SAKARYA

İcra Memuru                                   İcra Memuru                         Yetkili İcra Memuru                      Avukat                               İl Müdür Yardımcısı  
(Üye)                                                  (Üye)                                      (Üye)                                    (Üye)                                        (Başkan)

 

 

.

+90 (258) 280 20 20     +90 (258) 280 29 99     denizli@denizli.bel.tr
denizlibuyuksehirbelediyebaskanligi@hs01.kep.tr