Ana Sayfa Haberler Metal Oyun Grubu Satın Alınacaktır

Metal Oyun Grubu Satın Alınacaktır

Metal Oyun Grubu alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.
05.01.2022
 

Metal Oyun Grubu alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2021/862631

 

1-İdarenin

a) Adresi

:

KERVANSARAY MAH. BARBAROS BULVARI NO:108 20160 PAMUKKALE/DENİZLİ

b) Telefon ve faks numarası

:

2582802252 -2582802237 - 2582802981

c) Elektronik Posta Adresi

:

parkbahceler@denizli.bel.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

51 Kalemden oluşan Metal Oyun Grubu / Mal Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yerleri

:

Denizli Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı Bozburun Deposu ve idarenin belirleyeceği montaj yerleri

c) Teslim tarihleri

:

Sözleşmenin imzalanmasını müteakiben 270 (ikiyüzyetmiş) takvim günü içinde oyun gruplarının teslimatı partiler halinde yapılacaktır.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Altıntop Mah. Lise Cad. No:2 Merkezefendi / DENİZLİ

b) Tarihi ve saati

:

21.01.2022 - 14:30


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler,
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, teklif mektubunu imzalayanın noter tasdikli imza beyannamesi. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır. EKAP’a kayıtlı olmayan yabancı istekliler tarafından ise, ilgili ülke mevzuatı dikkate alınarak, belirtilen hususlara ilişkin gerekli belgeler sunulur.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler

Teklif edilen bedelin % 10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi kredisini veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösterir banka referans mektubu,
Bu kriter mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunularak sağlanabilir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.

a) Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,

b) Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,

c) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,

ç) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi,

d) Adayın veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.

İsteklilerin; yukarıda sayılan belgelerden birini sunması yeterlidir.

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

1-İhaleye katılacak firmalar, aşağıda belirtilen modellerin numunelerini teknik şartnameye uygun olarak Denizli Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı Bozburun Deposunda belirlenen alanlara, alanın yetersiz kalabileceği veya vb. uygunsuzluk durumlarında idarece belirlenecek diğer alanlara ihale gün ve saatine kadar teslim edeceklerdir. İdarece düzenlenen Numune Teslim Tutanağı teklif dosyası ile beraber idareye sunulacaktır. Numune teslim etmeyen isteklilerin teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

İhale Öncesi İdareye Teslim Edilecek Numuneler;

Model 1 Oyun Ekipmanı’ na Ait Kovan Figürü
Model 3 Oyun Ekipmanı
Model 5 Oyun Ekipmanı’ na Ait Meyve Figürü
Model 18 Oyun Ekipmanı
Model 23 Oyun Ekipmanı’ na Ait H:200 Cm Polietilen Helezon Kaydırak
Model 24 Oyun Ekipmanı na Ait Paslanmaz Boru Kaydırak
Model 25 Oyun Ekipmanı’ na Ait Alüminyum Bağlantı Aparatı
Model 28 Oyun Ekipmanı’ na Ait Polietilen Lego Figürü
Model 44 Ekipmanı
Model 50 Açık Alan Spor Aletleri’ ne Ait Fitness Plastik Elemanları (Tekli Ayaklık, Çiftli Ayaklık, Oturak/Sırtlık, Bisiklet Oturağı, Kol Bilek Aparatı, Yuvarlak Ayaklık, Pedal, Elcek, Kauçuk Disk, Kauçuk Masaj Aleti, Boru Dibi Kapama)

Teslim edilen numunelerin kurulum ve montajı için ihale tarihinden sonra 3 gün verilecektir. Bu aşamada istekliler sadece önceden teslim ettiği ürünlerin montajını yapabilecektir. Montaj alanına ürünlere dahil olabilecek herhangi bir bileşen getiremeyeceklerdir.

İhalede  yeterliliği sağlayan isteklilerin numuneleri İhale Komisyonunca  incelenecek  olup, teknik şartnamede tanımlanmış olan ürün niteliklerinin ürün üzerinde bulunup bulunmadığı, içeriğinde nitelikleri ihtiva edip etmediği hakkında numune alma, analiz ettirme hakkına sahiptir.

Numune incelemesinin yapılacağı  yer, tarih ve saat bilgisi ilgili istekliye bildirilecek olup istekli tarafından 1 personel alanda hazır bulundurulacaktır.

Numune inceleme aşamasında  istekli temsilcisinin olmaması durumunda istekli idarece alınan gerekçeli kararları kabul etmiş sayılacaktır.

Teknik şartnamede belirtilen ölçü ve özellikleri karşılamayan numuneler değerlendirme dışı bırakılacaktır.

 Yapılan inceleme sonucunda hazırlanacak tutanakta numunenin uygunluk durumu belirtilecek olup uygun bulunmaması durumunda karara ilişkin gerekçelere yer verecektir.

Numuneler analiz amaçlı olarak kesilebilecek, parça alınabilecek olacağından istekli meydana gelebilecek deformasyondan dolayı İdareden hiçbir hak talep edemeyecektir.

2-İhale konusu mallara ait katolog, resim vb. belge teklif dosyasında sunulacaktır. Teklifte yer alan Oyun gruplarının teknik şartnameye uyumlu olduğunu gösterir çizimlerini, 3 boyutlu görsellerini ve kataloglarını ihale dosyası içerisinde idareye sunacaktır.Teklif edilen mallara ait sunulan  katolog, resim vb. belgelerin teknik şartnamede belirtilen özellikleri sağlaması gerekmektedir.Katolog, resim vb. belgeleri sunmayan ve/veya teknik şartnamede belirtilen özellikleri sağlamadığı tespit edilen isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

          İş ortaklığında teklif edilen mala ilişkin yukarıda yer verilen  belgelerin ve numunelerin ortaklardan biri tarafından sunulması/sağlanması yeterlidir.

 


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7
. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Denizli Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı /Altıntop Mh. Lise Cd. No:2 K:4 Merkezefendi/DENİZLİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.
.

+90 (258) 280 20 20     +90 (258) 280 29 99     denizli@denizli.bel.tr
denizlibuyuksehirbelediyebaskanligi@hs01.kep.tr