Ana Sayfa Haberler Akaryakıt Satın Alınacaktır

Akaryakıt Satın Alınacaktır

Akaryakıt Alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.
12.11.2021
 


Akaryakıt Alımı
4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2021/680879

 

1-İdarenin

a) Adresi

:

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 29 Ekim Bulvarı No:176 20030 MERKEZEFENDİ/DENİZLİ

b) Telefon ve faks numarası

:

2582802252 / 2582802693 /2582972020 - 2582802981

c) Elektronik Posta Adresi

:

denizli@denizli.bel.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

Denizli Büyükşehir Beld.: Motorin (Diğer) 3.800.000 lt, Kurşunsuz Benzin 95 Oktan 100.000 lt, Deski Genel Müd.:Motorin (Diğer) 2.300.000 lt, Kurşunsuz Benzin 95 Oktan 17.000 lt / Mal Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yerleri

:

Taşıt Tanıma Sistemi?ne dahil istasyonlardan İdareye ait olan veya hizmet alımı yöntemi ile kiraladığı ATC montesi yapılan araçların akaryakıt depolarına yapılacaktır. Ayrıca İdarenin istediği miktarda, dökme usulü akaryakıt; idarenin belirlediği döküm noktalarına yapılacaktır.

c) Teslim tarihi

:

İşin başlama tarihi: 01/01/2022 işin bitiş tarihi : 31/12/2022' dir. Taşıt Tanıma Sistemi?ne dahil istasyonlardan İdareye ait olan veya hizmet alımı yöntemi ile kiraladığı ATC montesi yapılan araçların akaryakıt depolarına yapılacaktır. Ayrıca İdarenin istediği miktarda, dökme usulü akaryakıt; Denizli Büyükşehir Belediyesi için Fen İşleri Dairesi Başkanlığı yerleşkesine ve Denizli Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü için dökme talebi ise Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığının Atölyesine teslim edilecektir. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve bağlı kuruluşu Denizli Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ?ne ait yerleşkelere teslim edilecek dökme akaryakıtın teslim süresi; İdarenin telefonla veya diğer iletişim yolları ile Yükleniciye bildirmesi üzerinden 2 iş günüdür.Taşıt Tanıma Sistemi?ne dahil olup mal alımı sağlayacak ATC?lerin montajı yapılacak taşıt listesi; İdare tarafından Yüklenicinin bildireceği faks numarası / e-posta adresine bildirilecektir. Yüklenici, ATC ve donanımların montajına 15.12.2021 tarihinde başlayacak 31.12.2021 tarihinde sonlandıracaktır. Böylece araç yakıtı ikmalinin başlayacağı 01.01.2022 tarihine Taşıt Tanıma Sistemi hazırlanmış olacaktır.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Altıntop Mah. Lise Cad. No:2 Merkezefendi / DENİZLİ

b) Tarihi ve saati

:

26.11.2021 - 11:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

İstekliler;
a) İstekli bir Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu ise; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilmiş  teklif sahibinin Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu olduğunu gösteren belgeyi veya,

b) İstekli bir Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşunun Bayisi ise; Teklif sahibinin Bayisi olduğu kuruluştan verilmiş  Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu’nun Bayisi olduğuna dair Bayilik Yazısı ve Bayilik Sözleşmesini,ihaleye katılacak olan istekliler yukarda yer verilen (a) ve (b) bentlerinde sayılan yeterlilik belgelerinden kendilerine uygun olan belge ve /veya belgeleri teklif zarfında sunacaktır.
c) Araç yakıtı satıcısı, Denizli ili Üçgen mevkii ile İzmir Asfaltı Kumkısık köyü arasında en az 1(bir) adet, Denizli ili Üçgen mevkii ile Acıpayam Asfaltı Bağbaşı yerleşim merkezi arasında en az 1(bir) adet Denizli ili Üçgen mevkii ile Akhan mevkii arasında en az 1(bir) adet istasyon, akaryakıt ikmaline esas olacak Taşıt Tanıma Sistemi’nin mevcut olduğunu ve söz konusu istasyonların tamamında 95 Oktan Kurşunsuz Benzin ve Motorin (diğer) ikmalinin, en az birinde ikmalinin yapılabilineceğini belgeleyecektir. Ayrıca; Tablo EK-B’de belirtilen altı ilçe grubunun tamamında en az 1 (bir) adet taşıt tanıma sistemine sahip istasyon bulunduracaktır


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler,
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, teklif mektubunu imzalayanın noter tasdikli imza beyannamesi. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır. EKAP’a kayıtlı olmayan yabancı istekliler tarafından ise, ilgili ülke mevzuatı dikkate alınarak, belirtilen hususlara ilişkin gerekli belgeler sunulur.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler

Teklif edilen bedelin % 10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi kredisini veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösterir banka referans mektubu,
Bu kriter mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunularak sağlanabilir.

4.2.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:

a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması ve belirtilen üç kriterin birlikte sağlanması zorunludur.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler:

a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu,
b) Mal satışları ile ilgili ciro tutarını gösteren belgeler,
Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir.
Bu belgelerdeki tutarların, toplam ciro için, isteklinin teklif edeceği bedelin % 25 inden, mal satışları ile ilgili cironun ise teklif edilen bedelin % 15 inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.
Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayan istekliler, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 20 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.3.2. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği İdari Şartnamenin 7nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:

İstekliler;Türkiye sınırları dâhilinde otomatik yakıt alma sistemine sahip faal istasyonları olduğuna dair belgeleri veya anlaşmalı istasyonları olduğuna dair belgeleri gösteren bayi listesini ihale dosyasında imzalı ve kaşeli olarak vereceklerdir. İş ortaklığında ortaklardan birinin bu belgeyi sunması yeterlidir.

 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Kamu veya özel sektörde akaryakıt ürünleri satışı benzer iş olarak kabul edilecektir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Denizli Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı /Altıntop Mh. Lise Cd. No:2 K:4 Merkezefendi/DENİZLİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

 

İhale, aşağıdaki idarelerin ortak ihtiyaçlarının karşılanması maksadıyla yapılmaktadır.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı

Denizli Su Ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

.

+90 (258) 280 20 20     +90 (258) 280 29 99     denizli@denizli.bel.tr
denizlibuyuksehirbelediyebaskanligi@hs01.kep.tr