Ana Sayfa Haberler Mesken Satış İhale İlanı

Mesken Satış İhale İlanı

Mülkiyeti Denizli Büyükşehir Belediyesine ait tapunun Merkezefendi İlçesi, Çakmak Mahallesi 286 ada 3 parseline kayıtlı B1 Blok Zemin Kat 4 Bağımsız Bölüm numaralı ve 115,15 m² alana sahip mesken, 2886 Sayılı yasanın 45inci maddesi uyarınca açık artırma suretiyle satılacaktır.
12.10.2021


 

İLAN
DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BAŞKANLIĞINDAN


Madde 1. Mülkiyeti Denizli Büyükşehir Belediyesine ait tapunun  Merkezefendi İlçesi, Çakmak Mahallesi 286 ada 3 parseline kayıtlı B1 Blok Zemin Kat 4 Bağımsız Bölüm numaralı ve 115,15 m² alana sahip mesken,  2886 Sayılı yasanın 45inci maddesi uyarınca açık artırma suretiyle satılacaktır. 

Madde 2. İhale, 04/11/2021 Perşembe günü saat 14.20'da Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı Delikliçınar Belediye Hizmet Binası Altıntop Mah. Lise Cad. No:2 Kat:1 de bulunan Denizli Büyükşehir Belediyesi Encümen salonunda yapılacaktır.

Madde 3. Muhammen bedel, 280.000,00-TL olup, geçici teminat tutarı 8.400,00-TL dir.

Madde 4. İhale şartnamesi ile diğer evraklar, mesai saatleri içinde Denizli Büyükşehir Belediyesi Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının, Delikliçınar Belediye Hizmet Binası Lise Cad. No:2 Kat:5 Oda No:501 de bedelsiz olarak görülebilir veya bedelsiz olarak temin edilebilir.

Madde 5. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için ihale gün ve saatinden önce aşağıda sayılan belgelerin aslı veya noter tasdikli örnekleri ile birlikte Denizli Büyükşehir Belediye Encümenine müracaat etmeleri veya 2886 sayılı kanuna göre hazırlanmış yazılı teklifinde eklendiği dosyayı iadeli taahhütlü olarak göndermeleri gerekmektedir.

A.Gerçek Kişiler;

a. Tebligat için muhtarlıktan veya Nufüs ve Vatandaşlık Müdürlüklerinden tasdikli ikametgah belgesi. (E-Devlet üzerinden alınan barkodlu belge).

b.T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı sureti. (aslı ile beraber)

c.Vekaleten iştirak ediliyor ise, vekaletname ile vekile ait nüfus cüzdanı sureti.(aslı ile beraber)

d. Geçici teminatın ödendiğine dair makbuz ve/veya banka teminat mektubu.

B.Tüzel Kişiler;

a.Tebliğat için adres beyanı.

b.Şirketin Tüzel kişiliği temsile yetkili olanların noter tasdikli yetki belgesi ve imza sirküleri ile şirket adına ihaleye müracaat edecek kimse veya kimselerin bu şirketin vekili olduğuna dair noter onaylı vekaletname, ihale yılı içinde alınmış oda sicil kayıt belgesi.

c. Geçici teminatın ödendiğine dair makbuz ve/veya banka teminat mektubu.

C.Ortak Girişimler;

Ortak girişim olması halinde, noter tasdikli ortaklık sözleşmesi ile ortak girişimi oluşturan  gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin yukarıdaki esaslara göre temin edecekleri belgeler.

Madde 6. İdareye verilen veya ulaşan teklifler herhangi bir sebeple geri alınamayacaktır. İhale evrakları ile birlikte yazılı tekliflerini teslim eden, ancak açık artırmaya katılmayanların yazılı teklifleri son ve kesin teklif olarak kabul edilecektir.

Madde 7. Bu işin ihalesine katılmak üzere kendi adına asaleten ve/veya başkaları adına vekaleten sadece tek bir başvuruda bulunulabilecektir. Aksi halde yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

Madde 8.  Bu duyuru kapsamında yapılacak işlemlerde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uygulanır. İhale Komisyonu 2886 sayılı kanun uyarınca ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Madde 9. Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve/veya postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.                                                                                                                                          
İlan olunur.

.

+90 (258) 280 20 20     +90 (258) 280 29 99     denizli@denizli.bel.tr
denizlibuyuksehirbelediyebaskanligi@hs01.kep.tr