Ana Sayfa Haberler Güvenlik Kamera Sistemi, Kamera ve Kamera Malzemesi Satın Alınacaktır

Güvenlik Kamera Sistemi, Kamera ve Kamera Malzemesi Satın Alınacaktır

Güvenlik Kamera Sistemi, Kamera ve Kamera Malzemesi Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.
02.07.2021
 

Güvenlik Kamera Sistemi, Kamera ve Kamera Malzemesi Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2021/373996

 

1-İdarenin

a) Adresi

:

ALTINTOP MAH. LİSE CAD. NO:2 20010 MERKEZEFENDİ/DENİZLİ

b) Telefon ve faks numarası

:

2582802252 - 2582802136 - 2582802981

c) Elektronik Posta Adresi

:

denizli@denizli.bel.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

92 kalemden oluşan Güvenlik Kamera Sistemi, Kamera ve Kamera Malzemesi Alımı / Mal Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yerleri

:

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı' nın Belirlediği ve Belirleyeceği Yerler

c) Teslim tarihi

:

Denizli Büyükşehir Belediyesi Birimlerimizde Kullanılacak Kamera ve Kamera Malzemesi Alımının; işin süresi, sözleşmenin imzalanmasını müteakiben 60 (Altmış) takvim günüdür. Denizli Büyükşehir Belediyesi Birimlerinde kullanılmak Üzere Alınacak Malzeme Alımının; işin süresi, sözleşmenin imzalanmasını müteakiben 30 (otuz) takvim günüdür. Denizli Büyükşehir Belediyesi' ne Bağlı Yenişehir Depoya Kurulacak Olan Güvenlik Kamera Sistemi Alımının; işin süresi, sözleşmenin imzalanmasını müteakiben 30 (otuz) takvim günüdür. Denizli Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı' nın Talep Etmiş Olduğu İlçelerde Bulunan Telsiz Kulelerine Kurulacak Olan Güvenlik Kamera Sistemi Alımının; işin süresi, sözleşmenin imzalanmasını müteakiben 60 (Altmış) takvim günüdür.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Altıntop Mah. Lise Cad. No:2 Merkezefendi / DENİZLİ

b) Tarihi ve saati

:

26.07.2021 - 11:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:

1. KISIM (Denizli Büyükşehir Belediyesi Birimlerimizde Kullanılacak Kamera ve Kamera Malzemesi Alımı), 3. KISIM (Denizli Büyükşehir Belediyesi' ne Bağlı Yenişehir Depoya Kurulacak Olan Güvenlik Kamera Sistemi Alımı) ve 4. KISIM (Denizli Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı' nın Talep Etmiş Olduğu İlçelerde Bulunan Telsiz Kulelerine Kurulacak Olan Güvenlik Kamera Sistemi Alımı) teklif veren istekliler; Denizli Merkez sınırları içinde yerleşik şubesi veya teknik servisi olduğunu teklif aşamasında belgelemelidir. Teklif veren isteklinin merkezinin Denizli’de bulunması durumunda belge ibrazına gerek yoktur.

İş ortaklığında ortaklardan biri tarafından, yukarıda yer verilen yeterlilik belgesini sunması  yeterlidir.

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

1. KISIM (Denizli Büyükşehir Belediyesi Birimlerimizde Kullanılacak Kamera ve Kamera Malzemesi Alımı), 3. KISIM (Denizli Büyükşehir Belediyesi' ne Bağlı Yenişehir Depoya Kurulacak Olan Güvenlik Kamera Sistemi Alımı) ve 4. KISIM (Denizli Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı' nın Talep Etmiş Olduğu İlçelerde Bulunan Telsiz Kulelerine Kurulacak Olan Güvenlik Kamera Sistemi Alımı) teklif veren istekliler;  Önerilen cihazların teknik özelliklerini belirten dokümanlar (ürünlere ait katalog ve benzeri tanıtım materyallerinde teklif edilen ürünler belirtilecek  veya  işaretlenecektir) , teklif ile birlikte sunulmalıdır. Tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında, isteklilerin, teklifleri ile birlikte sundukları teknik dokümanlar esas alınacaktır. Teknik şartnamede belirtilen özellikleri karşılamayan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.
İş ortaklığında ortaklardan biri tarafından önerilen cihazların teknik özelliklerini belirten dokümanların  sunulması yeterlidir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Denizli Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı / Altıntop Mah. Lise Cad. No: 2 K:4 Merkezefendi /DENİZLİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

.

+90 (258) 280 20 20     +90 (258) 280 29 99     denizli@denizli.bel.tr
denizlibuyuksehirbelediyebaskanligi@hs01.kep.tr