Ana Sayfa Haberler Haziran Ayı Meclis Gündemi

Haziran Ayı Meclis Gündemi

Büyükşehir Belediye Meclisimizin Haziran ayı toplantısı 11 Haziran 2021 Cuma günü saat: 16.00’da İncilipınar Mahallesi, 3385 Sokak, No: 2/A Pamukkale/DENİZLİ adresinde bulunan Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi Fatma Yıldız Salonu’nda yapılacaktır. Kamuoyuna duyurulur.
07.06.2021
1- 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 49’uncu maddesi ile Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 11’inci maddesi gereğince; memur kadrolarında boş kadrolarda derece değişikliği yapılabilmesi için anılan Yönetmelik eklerine uygun olarak düzenlenen ekli kadro cetvelinin görüşülmesi hususuna ilişkin İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
2- Sarayköy Belediye Meclisinin 17/05/2021 tarih ve 48 no.lu kararı ile kabul edilen 2021 yılı ek ödeneğinin, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 37’nci maddesi gereğince görüşülmesi hususuna ilişkin Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
3- Beyağaç Belediye Meclisinin 21/05/2021 tarih ve 2021/36 no.lu kararı ile kabul edilen 2021 yılı ek ödeneğinin, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 37’nci maddesi gereğince görüşülmesi hususuna ilişkin Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
4- Mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı Denizli ili, Beyağaç ilçesi, Kızılcaağaç Mahallesinde bulunan 203 ada 4 no.lu 4.586,61 m² yüzölçümlü “Tarla” vasfındaki parselin 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18'inci maddesinin (e) bendine istinaden satın alınması ve bu konuda Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'a yetki verilmesi hususuna ilişkin Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
5- Denizli ili, Serinhisar ilçesi, Şaireşref Mahallesinde bulunan 128 ada, 574 no.lu 1.102,20 m² yüzölçümlü “Yol” vasfındaki parselin 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18’inci maddesinin (e) bendine istinaden satın alınması ve bu konuda Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'a yetki verilmesi hususuna ilişkin Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
6- Mülkiyeti Büyükşehir Belediyemiz adına kayıtlı İlimiz Merkezefendi ve Pamukkale ilçelerinde bulunan ekte tapu bilgileri belirtilen parsellerin 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18'inci maddesinin (e) bendine istinaden satışının yapılması ve bu konuda Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesi hususuna ilişkin Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
7- Mülkiyeti Büyükşehir Belediyemiz adına kayıtlı Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, Şirinköy Mahallesi, 1653 no.lu parselde bulunan Şirinköy Orta Camisinin yanında yer alan işyerinin üst katındaki yaklaşık 30.00 m²’lik salonun “Gençlik Kitap Okuma Salonu” olarak kullanılmak üzere 10 (on) yıl süre ile 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 75’inci maddesinin (d) bendine istinaden Merkezefendi İlçe Müftülüğü adına bedelsiz tahsis verilmesi ve tahsise ilişkin protokolü imzalamak üzere Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’a yetki verilmesi hususlarına ilişkin Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
8- Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak 1 adet pay değeri 1.175.000,00 TL olan Pamukkale Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Pamukkale Teknokent Yönetici Anonim Şirketi’ne ait hisselerden 3 adet pay alınarak sermaye artışına iştirak edilmek suretiyle ortak olunması, Belediyemizi temsile ve ortaklık ile ilgili her türlü iş ve işlemlerin yapılması için Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’a yetki verilmesi hususuna ilişkin Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
9- Merkezefendi Belediye Meclisinin 18/05/2021 tarihli ve 91 sayılı kararıyla kabul edilen; Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, Saruhan Mahallesi, 167 ada 1 parsel numarasında kayıtlı tescilli taşınmazın koruma alanında kalan 167 ada 2-3-4 no.lu, 163 ada 2 no.lu, 164 ada 3 no.lu ve 166 ada 2 no.lu parseller ile ilgili Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 25/03/2021 tarih ve 11889 sayılı kararı ile 26/11/2020 tarih ve 11399 sayılı kararı doğrultusunda hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-20560115 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı. 
 
10- Büyükşehir Belediye Meclisinin 12/04/2021 tarihli ve 242 sayılı kararı ile kabul edilen; Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, tapunun Sırakapılar Mahallesi, 8668 ada, 1 no.lu parsel ile ilgili hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının NİP-20731697 ve UİP-20713507 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/5.000 ölçekli nazım ve 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan itirazlara ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı. 
 
11- Merkezefendi Belediye Meclisinin 18/05/2021 tarihli ve 92 sayılı kararıyla kabul edilen; Merkezefendi ilçesi, Bozburun Mahallesinde planlama sınırı içerisinde yer alan “Toptan Ticaret Alanı” olarak planlı parsellerde plan hükmü belirlenmesi ile ilgili hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-20814489 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı. 
 
12- Pamukkale Belediye Meclisinin 18/05/2021 tarihli ve 2021/90 sayılı kararı ile kabul edilen; Denizli ili, Pamukkale ilçesi, Atalar Mahallesi idari sınırları içinde, tapunun Hacıfakı Mahallesi, 1913 ada, 9 no.lu parselde kat adedinin belirlenmesi ile ilgili, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-20980160 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/1.000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğinin onanması talebine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı. 
 
13- Pamukkale Belediye Meclisinin 18/05/2021 tarihli ve 2021/99 sayılı kararı ile kabul edilen; Denizli ili, Pamukkale ilçesi, Karşıyaka, Dokuzkavaklar ve Deliktaş Mahallesi sınırları içerisinde muhtelif trafo yerlerinin değiştirilmesi ile ilgili, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-20242560 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı. 
 
14- Honaz Belediye Meclisinin 04/03/2021 tarihli ve 27 sayılı kararı ile kabul edilen; Denizli ili, Honaz ilçesi, Kaklık Mahallesi, 2421 (yeni 232 ada 6) no.lu parsel ve çevresi ile ilgili, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-20790625 plan işlem numarasıyla kayıtlı, ilave 1/1.000 ölçekli uygulama imar planının onanması talebine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı. 
 
15- Durmuş Ali Deymeci, Muhammet Nazlıgül ve Rüştü Keskin’in; Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, Başkarcı Mahallesi, Derebağ mevkii, 122 ve 124 no.lu parseller ile ilgili hazırlattığı, 1/5.000 ölçekli ilave nazım imar planının onanması talebine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
16- Pamukkale Belediye Meclisinin 18/05/2021 tarihli ve 2021/98 sayılı kararı ile kabul edilen; Denizli ili, Pamukkale ilçesi, Akhan Mahallesi, 140 no.lu adanın batısında kalan tescil harici alan ve çevresi ile ilgili, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-20295451 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/1.000 ölçekli ilave revizyon uygulama imar planının onanması talebine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı. 
 
17- Büyükşehir Belediye Meclisinin 15/03/2021 tarihli ve 195 sayılı ile kabul edilen; Denizli, Pamukkale ilçesi, tapunun As. Değirmenönü Mahallesi 8165 ada 10 no.lu parsel, 1429 ada 34-35 no.lu parseller ile tapunun Kınıklı Mahallesi 7970 ada 1 no.lu parsel, 7969 ada 1-2 no.lu parseller ve tapunun Kuşpınar Mahallesi 490 ada 12 no.lu parsel ve çevresi ile ilgili hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının NİP-20689777 ve UİP-20911698 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/5.000 ölçekli nazım ve 1/1.000 ölçekli uygulama imar planına askı süresi içerisinde yapılan itirazların incelendiğine dair 1 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 
18- Tavas Belediye Meclisinin 07/04/2021 tarihli ve 42 sayılı kararı ile kabul edilen; Denizli ili, Tavas ilçesi, Orta Mahallesi, 215 no.lu ada ile ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-20729232 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebinin incelendiğine dair 1 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 
19- Tavas Belediye Meclisinin 07/04/2021 tarihli ve 43 sayılı kararı ile kabul edilen; Denizli ili, Tavas ilçesi, Orta Mahallesi, 213 no.lu ada ile ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığının  UİP-20143443 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebinin incelendiğine dair 1 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 
20- Merkezefendi Belediye Meclisinin 08/03/2021 tarihli ve 51 sayılı kararı ile kabul edilen; Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, Saraylar Mahallesi, 19K-III pafta, 4695 ada, 22, 23, 24, 25, 26 ve 27 no.lu parsellerde yükseklik belirlenmesi ile ilgili, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-20082588 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebinin incelendiğine dair 1 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 
21- Pamukkale Belediye Meclisinin 04/01/2021 tarihli 2021/19 sayılı ve Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 18/01/2021 tarihli 53 sayılı kararıyla onaylanan; Pamukkale ilçesi, Kale Mahallesi sınırları içerisindeki Sanayi Alanlarında plan hükümleriyle plan üzerinde belirtilen bina yükseklik şartları arasındaki çelişkinin giderilmesi amacıyla hazırlanan, 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine kanuni askı süresi içerisinde yapılan itirazın değerlendirildiği Pamukkale Belediye Meclisinin 18/05/2021 tarihli 2021/91 sayılı kararının onanması talebine ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ın yazılı önergesinin incelendiğine dair 2 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
.

+90 (258) 280 20 20     +90 (258) 280 29 99     denizli@denizli.bel.tr
denizlibuyuksehirbelediyebaskanligi@hs01.kep.tr