Ana Sayfa Haberler İşyerleri Kiralama İhale İlanı

İşyerleri Kiralama İhale İlanı

04.09.2020
 
İLAN
DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
Madde 1. Mülkiyeti Belediyemize ait olan; aşağıda muhammen bedelleri, geçici teminatları ile ihale gün ve saatleri belirtilen işyerleri, Denizli Büyükşehir Belediye Encümeni tarafından 2886 sayılı Yasanın 45.maddesi uyarınca açık artırma suretiyle yapılacak ihale ile kiraya verilecektir. İhaleler, aşağıdaki tabloda verilen gün ve saatlerde Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı Delikliçınar Belediye Hizmet Binası Altıntop Mah. Lise Cad. No:2 Kat:1 de bulunan Denizli Büyükşehir Belediyesi Encümen salonunda yapılacaktır.
KİRAYA VERİLECEK OLAN İŞYERLERİ LİSTESİ
Sıra No İşin Konusu Adresi Muhammen Bedel (Ay/Yıl) Geçici Teminat Tarih Saat Kira Süresi
1 Şehit Dr. Munise Özcan Aile Çay Bahçesi ve 100 m² lik Kafeterya Kınıklı Mah. Şehit Dr. Munise Özcan Caddesi. No:36/1 Dr. Munise Özcan Aile Çay Bahçesi ve Kafeteryası Pamukkale/DENİZLİ   10.000,00.-TL+KDV/AY 42.480,00.-TL 17.09.2020 14:20 10 YIL
2 İşyeri (Süpermarket) Değirmenönü Mah. 1471 sokak. Karaman Kapalı Pazaryeri Zemin Kat. No:37/H Merkezefendi/DENİZLİ 1.740 m² 18.000,00.-TL+KDV/AY 76.464,00.-TL 17.09.2020 14:40 10 YIL
Madde 1.   İhale şartnamesi ile diğer evraklar, mesai saatleri içinde Denizli Büyükşehir Belediyesi Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının, Delikliçınar Belediye Hizmet Binası Lise Cad. No:2 Kat:5 de bulunan ofisinde bedelsiz olarak görülebilir veya bedelsiz olarak temin edilebilir.
Madde 2.   İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için ihale gün ve saatinden önce aşağıda sayılan belgelerin aslı veya noter tasdikli örnekleri ile birlikte Denizli Büyükşehir Belediye Encümenine müracaat etmeleri veya 2886 sayılı kanuna göre hazırlanmış yazılı teklifinde eklendiği dosyayı iadeli taahhütlü olarak göndermeleri gerekmektedir.
A.  Gerçek Kişiler;
a.    Tebligat için, muhtarlıktan veya Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüklerinden tasdikli ikametgah belgesi
b.    T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı sureti. (aslı ile beraber).
c.    Geçici teminat mektubu veya alındı belgesi/makbuzu. 
d.    Belediyemize borcunun olmadığına dair belge.
e.   1. Sıra için, Ulusal veya Uluslararası pazarda Kafeterya İşletmeciliği alanında en az 5 şubeye sahip bir marka patentine sahip olduğuna veya bu özellikleri taşıyan firma bünyesinde Franchise (Bayilik) yapmakta olduğuna dair belge.
f.    1. Sıra için, Kafeterya İşletme zincirine ait Marka Patent Tescil Belgesi.
B.   Tüzel Kişiler;
a.    Tebligat için adres beyanı.
b.    Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge. 
c.    Geçici teminat mektubu veya alındı belgesi/makbuzu. 
d.    Belediyemize borcunun olmadığına dair belge.
e.    1. Sıra için, Ulusal veya Uluslararası pazarda Kafeterya İşletmeciliği alanında en az 5 şubeye sahip bir marka patentine sahip olduğuna veya bu özellikleri taşıyan firma bünyesinde Franchise (Bayilik) yapmakta olduğuna dair belge.
f.    1.Sıra için, Kafeterya İşletme zincirine ait Marka Patent Tescil Belgesi.
C.   Ortak girişimler; 
Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinden (A) veya (B) maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeleri ve iş ortaklığı beyannamesi, 
Madde 3.   İdareye verilen veya ulaşan teklifler herhangi bir sebeple geri alınamayacaktır. İhale evrakları ile birlikte yazılı tekliflerini teslim eden, ancak açık artırmaya katılmayanların yazılı teklifleri son ve kesin teklif olarak kabul edilecektir. 
Madde 4.   Bu işin ihalesine katılmak üzere kendi adına asaleten ve/veya başkaları adına vekaleten sadece tek bir başvuruda bulunulabilecektir. Aksi halde yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
Madde 5.   Bu duyuru kapsamında yapılacak işlemlerde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uygulanır. İhale Komisyonu 2886 sayılı kanun uyarınca ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
Madde 6.   Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve/veya postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.
İlan olunur.       
.

+90 (258) 280 20 20     +90 (258) 280 29 99     denizli@denizli.bel.tr
denizlibuyuksehirbelediyebaskanligi@hs01.kep.tr