Ana Sayfa Haberler Akaryakıt Otomasyon Sistemi ile Araç Takip Cihazı ve Araç Takip Filo Yönetim Sistemi Satın Alınacaktır

Akaryakıt Otomasyon Sistemi ile Araç Takip Cihazı ve Araç Takip Filo Yönetim Sistemi Satın Alınacaktır

Akaryakıt Otomasyon Sistemi İle Araç Takip Cihazı ve Araç Takip Filo Yönetim Sistemi Alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.
22.11.2019
 Akaryakıt Otomasyon Sistemi İle Araç Takip Cihazı ve Araç Takip Filo Yönetim Sistemi Alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2019/598693

 

1-İdarenin

a) Adresi

:

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 29 Ekim Bulvarı No:176 20030 MERKEZEFENDİ/DENİZLİ

b) Telefon ve faks numarası

:

2582802252-2582802386 - 2582802981

c) Elektronik Posta Adresi

:

denizli@denizli.bel.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

1. Kısım: Akaryakıt Otomasyon Sistemi ve 2. Kısım: Araç Takip Cihazı ve Araç Takip Filo Yönetim Sistemi / Mal Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yerleri

:

1. Kısım: Akaryakıt Otomasyon Sistemi : Denizli Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Bozburun Lokasyonunda bulunan akaryakıt istasyonu, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı'nca Belirlenecek araçlar ve Mobil Akaryakıt Tankerleri 2. Kısım: Araç Takip Cihazı ve Araç Takip Filo Yönetim Sistemi:Fen İşleri Dairesi Başkanlığı' nın Belirleyeceği Araçlar

c) Teslim tarihi

:

Sözleşmenin imzalanmasını müteakiben 90 (Doksan) takvim günü içinde teslimat yapılacaktır.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Altıntop Mah. Lise Cad. No:2 Merkezefendi / DENİZLİ

b) Tarihi ve saati

:

16.12.2019 - 10:30


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.

a) Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
b) Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,
c) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,
ç) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi,
d) Adayın veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.
İsteklilerin yukarıda yer verilen belgelerden birini sunması yeterlidir.

4.3.2. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:

Araç Takip Cihazı Ve  Araç Takip Filo Yönetim Sistemi ve Akaryakit Otomasyon Sistemi için teklif verecek istekliler; 

Denizli Merkez sınırları içinde yerleşik şubesi veya teknik servisi olduğunu teklif aşamasında belgelemelidir. İstekli firma merkezinin Denizli’de bulunması durumunda belge ibrazına gerek yoktur.

Araç Takip Cihazı Ve  Araç Takip Filo Yönetim Sistemi için  teklif verecek istekliler;Garanti süresi boyunca Kurumumuzun bulunduğu yerde ne şeklide destek vereceklerini açıklayan bir yazıyı teklifleri ile birlikte sunacaklardır.

İş ortaklığında ortaklardan biri, birkaçı veya tümü ortaklık oranlarına bakılmaksızın yukarıda  belirtilen yeterlik belgelerini sunabilir.

4.3.3.

4.3.3.1. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler:

Araç Takip Cihazı ve Araç takip Filo Yönetim Sistemi için teklif verecek istekliler:Cihaza ait CE belgesini ihale teklif zarfında sunacaklardır.  CE Belgesi cihazın bütünü için alınmış olmalıdır. Sadece GSM modem veya GPS alıcısı için gösterilecek belgeler geçerli sayılmayacaktır. 

İş ortaklığında teklif edilen mala ilişkin belge veya belgelerin ortaklardan biri tarafından sunulması yeterlidir


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Denizli Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı /Altıntop Mh. Lise Cd. No:2 K:4 Merkezefendi/DENİZLİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
.

+90 (258) 280 20 20     +90 (258) 280 29 99     denizli@denizli.bel.tr
denizlibuyuksehirbelediyebaskanligi@hs01.kep.tr