Ana Sayfa Haberler İşyerleri Kiralama İhale İlanı

İşyerleri Kiralama İhale İlanı

22.11.2019
İ L A N
DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN


Madde 1. Mülkiyeti Belediyemize ait olan;  aşağıda muhammen bedelleri, geçici teminatları ile ihale gün ve saatleri belirtilen işyerleri, Denizli Büyükşehir Belediye Encümeni tarafından 2886 sayılı Yasanın 45.maddesi uyarınca açık artırma suretiyle yapılacak ihale ile kiraya verilecektir.İhaleler, aşağıdaki tabloda verilen gün ve saatlerde Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı Delikliçınar Belediye Hizmet Binası Altıntop Mah. Lise Cad. No:2 Kat:1 de bulunan Denizli Büyükşehir Belediyesi Encümen salonunda yapılacaktır.

 
KİRAYA VERİLECEK OLAN İŞYERLERİ LİSTESİ
Sıra No İşin Konusu Adresi Muhammen Bedel (Ay/Yıl) Geçici Teminat Tarih Saat Kira Süresi
1 Kafeterya Çakmak Mah. Ali Marım Bulvarı üzeri. 260 sok. No:1 Merkezefendi/DENİZLİ 40 1.250,00.TL+KDV  531,00.-TL 05.12.2019 14:20 1 YIL
2 Büfe Sırakapılar Mah. Gazi Mustafa Kemal Bulvarı. No:80/1A Merkezefendi/DENİZLİ 12 5.000,00.TL+KDV 2.124,00.-TL 05.12.2019 14:25 1 YIL
3 Halı Saha ve Tesisleri Göveçlik Mah. Süleyman Özkan Cad. ile Tevfik Kaya Caddesi arası. Merkezefendi/DENİZLİ 840 250,00.-TL+KDV  106,20.-TL 05.12.2019 14:30 1 YIL
4 İşyeri Aktepe Mah. 2421 sokak. No:50 Zemin Kat. No:1 Pamukkale/DENİZLİ 77 750,00-TL+KDV 320,00.-TL 05.12.2019 14:35 1 YIL
5 ATM Yeri Yunus Emre Mah. Üniversite Cad. Paü Hastaneleri karşısı. 2 no.lu Çift Atm Yeri Pamukkale/DENİZLİ    60.000,00.-TL/YIL 1.800.00.-TL 05.12.2019 14:40 1 YIL
6 ATM Yeri Sevindik Mah. Ankara Bulvarı. Sevindik Cami önü. Merkezefendi/DENİZLİ    19.000,00.-TL/YIL 570,00.-TL 05.12.2019 14:45 1 YIL
 

Madde 1.   İhale şartnamesi ile diğer evraklar, mesai saatleri içinde Denizli Büyükşehir Belediyesi Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının, Delikliçınar Belediye Hizmet Binası Lise Cad. No:2 Kat:5 de bulunan ofisinde bedelsiz olarak görülebilir veya bedelsiz olarak temin edilebilir.

Madde 2.   İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için ihale gün ve saatinden önce aşağıda sayılan belgelerin aslı veya noter tasdikli örnekleri ile birlikte Denizli Büyükşehir Belediye Encümenine müracaat etmeleri veya 2886 sayılı kanuna göre hazırlanmış yazılı teklifinde eklendiği dosyayı iadeli taahhütlü olarak göndermeleri gerekmektedir.

A.  Gerçek Kişiler;

a.    Tebligat için, muhtarlıktan veya Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüklerinden tasdikli ikametgah belgesi

b.    T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı sureti. (aslı ile beraber).

c.    Geçici teminat mektubu veya alındı belgesi/makbuzu.

d.    Belediyemize borcunun olmadığına dair belge.

B.   Tüzel Kişiler;

a.    Tebligat için adres beyanı.

b.    Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.

c.    Geçici teminat mektubu veya alındı belgesi/makbuzu.

d.    Belediyemize borcunun olmadığına dair belge.

C.   Ortak girişimler;

Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinden (A) veya (B) maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeleri ve iş ortaklığı beyannamesi,

Madde 3.   İdareye verilen veya ulaşan teklifler herhangi bir sebeple geri alınamayacaktır. İhale evrakları ile birlikte yazılı tekliflerini teslim eden, ancak açık artırmaya katılmayanların yazılı teklifleri son ve kesin teklif olarak kabul edilecektir.

Madde 4.   Bu işin ihalesine katılmak üzere kendi adına asaleten ve/veya başkaları adına vekaleten sadece tek bir başvuruda bulunulabilecektir. Aksi halde yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

Madde 5.   Bu duyuru kapsamında yapılacak işlemlerde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uygulanır. İhale Komisyonu 2886 sayılı kanun uyarınca ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Madde 6.   Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve/veya postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.
İlan olunur. 
.

+90 (258) 280 20 20     +90 (258) 280 29 99     denizli@denizli.bel.tr
denizlibuyuksehirbelediyebaskanligi@hs01.kep.tr