Ana Sayfa Kurumsal Daire Başkanlıkları Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Ayşe SARIKAYA
Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı

 
GÖREV TANIMI
 
a) Daire Başkanı, kendisine verilen görevlerin ilgili mevzuatta gösterilen şekilde etkin ve verimli, Denizli Büyükşehir Belediyesinin misyon, vizyon ve stratejik planı doğrultusunda yürütülmesinden ve yetkilerin yerinde ve zamanında kullanılmasından üst yönetime karşı sorumludur. Diğer daire başkanlıkları arasında koordinasyonu sağlayarak, yerli ve yabancı, resmi ve özel kuruluşlar, üniversiteler, eğitim kurumları, meslek odaları, kamu kurumları, özel kuruluşlar, vakıflar, dernekler, sivil toplum kuruluşları, gerçek ve tüzel kişilerle işbirliği içerisinde gençlik ve spor hizmetlerine yönelik çalışmalar/projeler yapmak ve sonuçlarını takip etmek,
b) Daire Başkanlığını ilgilendiren mevzuat uygulamalarında değişiklik olup olmadığını güncel olarak takip edilmesini sağlamak,
c) Daire Başkanlığı personelinin izin planlarını, görevlendirmelerini ve görev dağılımını yapmak, personelin görev niteliklerine uygun olarak yetiştirilmesi çalışmalarına, yeterli sayı ve nitelikteki personel istihdamı ile personelin hizmet içi eğitimlerinin yapılmasına katkı sağlayarak, görevli personelin disiplin amiri olarak üzerine düşen görev ve sorumlulukları yerine getirilmesini sağlamak,
ç) Daire Başkanlığının faaliyetlerinin etkin, verimli gerçekleşmesini sağlamak amacıyla çalışma planlarını koordine etmek ve çalışmalarını denetlemek,
d) Gençlik ve Spor alanına yönelik olmak üzere ilgili mevzuat, başkanlık talimatları ve meclis kararları doğrultusunda faaliyetlerde bulunmak,
e) Daire Başkanlığı faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla görevlendirilen personel, tahsis edilen taşınır ve taşınmazlar ile diğer tüm malzeme ve kaynakları verimli ve etkili kullanmak, kullandırmak, bu amaçla gerekli planlama ve denetimi yapmak ve yaptırmak,
f) Gençlik ve spor içerikli proje önerilerinin değerlendirilmesini sağlamak,
g) Gençleri kötü alışkanlıklardan korumak, ruh ve beden sağlıklarının gelişimini sağlamak amacı ile doğrudan veya ilgili kuruluşlarla iş birliği içinde çeşitli faaliyetlerde bulunmak, yarışma ve turnuvalar düzenlemek,
ğ) Sporun geniş kitlelere yayılmasını sağlamak amacıyla genelinde gençlik ve spor branşlarında faaliyetler düzenlemek,
h) Gençlik ve spor faaliyetlerini ilişkin olarak doğrudan veya ilgili kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri ile iş birliği içinde çeşitli projeler geliştirmek, çalışma grupları oluşturmak, sempozyum, seminer, konferans, panel, fuar, kamp, tanıtım, gezi ve benzeri çeşitli etkinlikler düzenlemek ve düzenlenecek etkinliklere katılmak,
ı) Dezavantajlı vatandaşlarımıza yönelik gençlik ve spor faaliyetleri düzenlemek,
i) Belediyeye ait spor tesisleri ve sahaları devamlı olarak bakımını ve hizmete hazır halde bulundurmak suretiyle tesislerde mevcut malzeme ve demirbaşların temiz, bakımlı ve her zaman kullanılır halde bulundurulmasını sağlamak,
j) Belediyeye ait spor tesis ve sahalarında yapılacak gençlik ve spor faaliyetlerinin takvimini hazırlanmasını sağlamak,
k) 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun ve ilgili diğer mevzuat uyarınca bayramlar ve özel günlerde yapılacak anma ve kutlamalar kapsamında tesisleri hazırlamak ve halkın en geniş şekilde katılımını sağlayacak faaliyetlerde bulunmak,
l) Yurt içinde ve yurt dışında gençlik ve spor alanında etkinlikler düzenlemek ve katılmak. Ayrıca Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı İl Müdürlüğü, Spor Federasyonları ve diğer kurum ve kuruluşlarla ortaklaşa organizasyonlar düzenlemek; yapılacak olan organizasyonlarla ilgili her türlü iaşe, ulaşım, konaklama vb. hizmetlerini günün şartları ve Büyükşehir Belediye imkanları dahilinde karşılamak,
m) Denizli Büyükşehir Belediye Spor Kulübüne günün şartları ve belediye imkanları dahilinde ulaşım, konaklama, ayni ve nakdi yardımda bulunmak, amacı doğrultusunda kullanılmasını sağlamak ve denetimini yapmak,
n) Amatör sporun gelişimi için diğer amatör spor kulüplerine ve sporun paydaşlarına günün şartları ve belediye imkanları dahilinde ayni ve nakdi destek verilmesi işlemlerini yürütmek, amacı doğrultusunda kullanılmasını sağlamak ve denetimini yapmak,
o) İl genelinde, Ulusal ve Uluslararası müsabakalarda başarı elde eden sporcu ve spor kulüplerinin desteklenmesi için ‘Ödül Yönetmeliği’ ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek-yürütülmesini sağlamak,
ö) Günün şartlarına göre değişen ve yeni ortaya çıkan hizmet anlayışıyla uygun görülen diğer hizmetleri yapmak, yapılması sağlamak,
p) Birim faaliyetlerinin periyodik olarak raporlanmasını sağlamak, üst yönetim tarafından istenen raporların hazırlanıp sunulmasını temin etmek,
r) Personelin gerekli nitelikleri kazanması, yetkinliklerin artırılması ve geliştirilmesinin sağlanması için gerekli tüm iş ve işlemleri yapmak,
s) Personelin ilgili mevzuat ve etik kurallar çerçevesinde görevini yerine getirip getirmediğini denetlemek,
ş) Görevlendirildiği komisyon, komite, kurul ve çalışma gruplarında yer almak, rapor veya proje hazırlamak,
t) Daire Başkanlığına ait görevleri faaliyet ve proje bazında izlemek,
u) Başkanlıkça verilecek diğer görevleri yerine getirmek.
 

+90 (258) 280 20 20     +90 (258) 280 29 99     denizli@denizli.bel.tr
denizlibuyuksehirbelediyebaskanligi@hs01.kep.tr