Ana Sayfa 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu

5326 Sayılı Kabahatler Kanunu

Denizli Belediye Meclisinin 5393 Sayılı Yasanın 20. maddesi uyarınca 01 Mart 2007 Perşembe günü saat 16:00'da yaptığı 2007 Yılı Mart ayı toplantısının 1.birleşimin 1.oturumuna ait gündemin 24. maddesini teşkil eden; Türk Ceza Kanununda suç sayılmayan ve 5326 Sayılı Kabahatler Kanununda belirtilmeyen fiillerin 5326 Sayılı Kabahatler Kanununun Emre Aykırı Davranışlar başlıklı 32.maddesi kapsamına alınıp onaylanması talebini inceleyerek; 5393 Sayılı Belediye Kanununun Belediyenin yetkileri ve imtiyazları başlıklı 15.maddesi b fıkrasında “Kanunların Belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek Meclisin görev ve yetkileri başlıklı 18.maddesinin m fıkrasında da Belediye tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek” denilmektedir.
28.03.2007
5326 SAYILI KABAHATLER KANUNU 1-MADDE 32-Emre Aykırı Davranış 7-MADDE 38-İşgal 2-MADDE 33-Dilencilik 8-MADDE 39-Tütün Mamulleri Tüketimi 3-MADDE 34-Kumar 9-MADDE 40-Kimliği Bildirmeme 4-MADDE 35-Sarhoşluk 10-MADDE 41-Çevreyi Kirletme 5-MADDE 36-Gürültü 11-MADDE 42-Afiş Asma 6-MADDE 37-Rahatsız Etme 12-MADDE 43-Silah Taşıma 1-EMRE AYKIRI DAVRANIŞ – (AMAÇ): Yetkili makamlar tarafından adlî işlemler nedeniyle ya da kamu güvenliği, kamu düzeni veya genel sağlığın korunması. 5326 SAYILI KABAHATLER KANUNUNUN 32. MADDESİ (EMRE AYKIRI DAVRANIŞLAR) KAPSAMINA GİREN EMİR VE YASAKLAR. 1- Belediye Meclisi, Belediye Encümeni, Belediye Başkanı ve Valilik Makamınca oluşturulan Kurullarca alınan kararlar, tembih ve yasaklar, çıkartılan Yönetmeliklere uymamak. 2- Belediyeden Açma ve Çalışma Ruhsatına tabi her iş yerinde Esnaf Kontrol Defteri bulundurmamak ve denetime gelen personele göstermemek. 3- Yıkanmadan ve pişirilmeden yenen gıda maddelerini açıkta üretmek, satmak, sergilemek ve taşımak. 4- Belediye sınırları içerisinde çevre, ses ve görüntü kirliliğine sebep olacak her türlü eylemde bulunmak. ./.. Karar No: 116 Karar Tarihi: 01/03/2007 - 2 - 5- İş yeri açma ve çalışma ruhsatı, Pazar günü çalışma izini ve fiyat tarife listesi almamak ve müşterinin görebileceği bir yere asmamak. 6- İzin verilen yerler haricinde, (kaldırım, cadde ve sokaklarda) el ilanı, broşür dağıtmak ve gelişi güzel atmak. 7- Açma ve Çalışma Ruhsatında belirtilen faaliyet konusu dışında iş yapmak. 8- İşyeri açma ve çalışma ruhsatı almamak ve bununla ilgili Yönetmelik hükümlerine uymamak. 9- Yangın tüpü bulundurmamak ve yangın ile ilgili tedbirleri almamak. 10- Kamu malını izinsiz kullanmak ve zarar vermek. 11- Belediyeden izin almadan şehir su ve kanalizasyon şebekesini kullanmak ve tahrip etmek. 12- Damgasız ve arızalı ölçü tartı aletleri kullanmak. 13- İnşaatlarda tanıtım levhası bulundurmamak. 14- Her türlü inşaat ve tadilatlarda gerekli iş ve işçi güvenliği tedbirlerini almamak. 15- LPG ve tüpgaz satış yerlerinde; Sanayi ve Ticaret Bakanlığının mevzuat hükümlerine uymamak. 16- Çalışma saatleri dışında faaliyet göstermek. 17- Cadde ve sokaklara çevreyi kirletecek şekilde su ve benzeri maddeleri akıtmak ve çıkarmak. 18- İşyerlerine (tente, çuval, bez, güneşlik v.b) ve evlerde balkonlara (çamaşır, çarşaf, halı v.b) eşyaları kötü görünüm arz edecek şekilde asmak. 19- Halkın huzur ve sükununu bozacak tutum ve davranışlarda bulunmak. 20- Belediye Zabıta Memurlarına görevleri başında, güçlük çıkarmak, hakaret etmek, kötü davranmak, gerekli belge ve bilgiyi vermemek ve her ne suretle olursa olsun işlerine karışmak. 21- Sağlık cüzdanı bulundurması zorunlu işyerlerinde, çalışanlara ait Sağlık cüzdanı bulundurmamak süresi içerisinde vize yaptırmamak. 22- Açma ve Çalışma Ruhsatına tabi tüm işyerlerinde, çalışanların; giyim, kuşam ve fiziki temizliklerine özen göstermemeleri. ./.. Karar No: 116 Karar Tarihi: 01/03/2007 - 3 - 23- Açma ve Çalışma Ruhsatına tabi tüm iş yerlerinin (hat otoları dahil) görünür yere fiyat tarife listesi asmamak ve mevcut fiyat tarifesine uymamak. 24- Şehir merkezinde hayvan beslemek yasaktır. Çevreye rahatsızlık vermemek kaydıyla süs hayvanı bulundurmak 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanununa tabidir. 25- Kabahatler Kanunu 32. maddesi kapsamına alınan her bir fiil için ayrı ayrı ceza uygulanır. Bu itibarla, Türk Ceza Kanununda suç sayılmayan ve 5326 Sayılı Kabahatler Kanununun Emre Aykırı Davranışlar başlıklı 32.maddesi kapsamına alınmasını ve onaylanmasını uygun gören Çeşitli İşler Komisyonu Raporunun kabulüne, 01/03/2007 günü oybirliğiyle karar verildi.
.