Ana Sayfa Yüzme Havuz Suyu Kimyasalları ve Ekipmanları Satın Alınacaktır

Yüzme Havuz Suyu Kimyasalları ve Ekipmanları Satın Alınacaktır

Yüzme Havuz Suyu Kimyasalları, Gerekli Cihaz ve Ekipmanları Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.
11.12.2017

YÜZME HAVUZ SUYU KİMYASALLARI VE EKİPMANLARI SATIN ALINACAKTIR

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Yüzme Havuz Suyu Kimyasalları, Gerekli Cihaz ve Ekipmanları Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale Kayıt Numarası

:

2017/635559

 

1-İdarenin

a) Adresi

:

ALTINTOP MAH. LİSE CAD.NO: 2 MERKEZEFENDİ/DENİZLİ

b) Telefon ve faks numarası

:

2582802566 - 2582802981

c) Elektronik Posta Adresi

:

 

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

21 kalem/ Mal alımı 
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yerleri

:

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kayıhan/ İncilipınar Kapalı Yüzme havuzu veya idarenin belirlediği depo

c) Teslim tarihi

:

Sözleşmenin imzalanmasını müteakiben malzemeler 10(on) takvim gününde teslim edilecektir.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Denizli Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı/ Altıntop Mh. Lise Cd. No:2 Merkezefendi/DENİZLİ

b) Tarihi ve saati

:

25.12.2017 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

PH Düşürücü Sülfürik Asit, Sıvı Klor (Sodyum Hipoklorit), Ayak Havuzu Dezenfektanı, Yüzdürücü, Parlatıcı (Sertlik Giderici), Yosun Önleyici, Hızlı Çöktürücü ve Granül Klor için teklif verecek olan istekliler;

Ürünlere ait biyosidal ürün ruhsatı, etiket örneği, üretici/ithalatçı/ distribitör firmanın verdiği güncel satış yetki belgesi, MSDS (malzeme güvenlik bilgi formu) aslı veya onaylı suretleri, teklif esnasında sunulmalı be biyosidal ürün ruhsatlarının geçerlilik süresi dolmamış olmalıdır. Bu belgelerden herhangi biri eksik olan teklif değerlendirilmeyecektir.Yüzme havuzu yardımcı kimyasaları için ilgili Bakanlığın bildirim kabul belgesi teklif esnasında sunulmalıdır.


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

İsteklilerin tekliflerinde belirttikleri malların özellikleri sunacakları bilgi katalogu/teknik bilgi sayfaları v.b. metaryalleri teklif aşamasında sunulacaktır.

Fotometre cihazı için teklif verecek olan istekliler;Cihazın ölçüm parametre ve aralıklarını  gösteren kataloğu ihale teklif zarfında sunacaklardır.

İş ortaklığında ortaklardan birinin yukarıda yer verilen yeterlilik belgelerini sunması yeterlidir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Denizli Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı/Altıntop Mah. Lise Cad. No:2 K:4 Merkezefendi / DENİZLİ adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Denizli Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı/ Altıntop Mh. Lise Cd. No:2 K:4 Merkezefendi/DENİZLİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
.