Ana Sayfa Denizli Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Gayrimenkul Satış İlanları

Denizli Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Gayrimenkul Satış İlanları

Denizli Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Gayrimenkul Satış İlanları
05.12.2017

GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI

 

 

DOSYA NO: 2017/070, 071, 072                                 

Kurumumuza olan borçlardan dolayı, haczedilen ve aşağıda nitelikleri belirtilen gayrimenkul, yine aşağıda belirtilen esaslar dahilinde 6183 sayılı A.A.T.U.H. Kanuna göre Müdürlüğümüzce açık arttırma suretiyle satışa çıkarılmıştır.

TAPU KAYDI: 2017/070: Denizli İli, Çivril İlçesi, Balçıkhisar Mahallesi, Kiremitlik Mevkii, 241 Ada, 40 Parselde kayıtlı Yüzölçümü 2.057,35 m2 olan, Tarla niteliğindeki taşınmazdır.

2017/071: Denizli İli, Çivril İlçesi, Balçıkhisar Mahallesi, Kiremitlik Mevkii, 241 Ada, 83 Parselde kayıtlı Yüzölçümü 1.806,75 m2 olan, Tarla niteliğindeki taşınmazdır.

2017/072: Denizli İli, Çivril İlçesi, Balçıkhisar Mahallesi, Kiremitlik Mevkii, 241 Ada, 82 Parselde kayıtlı Yüzölçümü 1.723,03 m2 olan, Tarla niteliğindeki taşınmazdır.

HALİ HAZIR DURUMU EVSAFI ve İMAR DURUMU: Satışa konu gayrimenkullere ulaşım Denizli-Uşak yolu üzerinden sağlanmaktadır. Denizli şehir merkezinden 100 km devam edilir ve Çivril İlçesine gelinir. Çivril İlçe merkezinden doğu yönde yaklaşık 10-15 km devam edilir ve Emirhisar Mahallesine gelinir. Satışa konu gayrimenkuller Emirhisar Mahallesinin kuzey doğu tarafında yer almaktadır. Taşınmazların bulunduğu bölgede sulak tarla alanları bulunmaktadır. Satışa konu taşınmazlar üzerinde herhangi bir yapı bulunmamaktadır. Taşınmazların sınırları yerinde işaretli değildir. Taşınmazlar topografik açıdan düz bir yapıya sahip olup, dörtgen şekline benzemektedirler. 241 Ada, 40 Parsel ve 241 Ada 83Parselde bulunan taşınmazların kadastral yola cephesi bulunmamakta olup, 241 Ada, 82 Parselde bulunan taşınmaz kadastral yola cepheli konumdadır. İmar Durumu: Taşınmazlar imar planı dışında olup, 1/100000 ölçekli çevre düzeni planında tarım arazisi olarak belirlenmişlerdir.

MUHAMMEN BEDELLERİİ: - 2017/070: 13.000,00 TL (OnüçbinTürklirası) İhalede nakit teminat kabul edilmeyecektir.

- 2017/071: 15.000,00 TL (OnbeşbinTürklirası) İhalede nakit teminat kabul edilmeyecektir.

- 2017/072: 15.000,00 TL (OnbeşbinTürklirası) İhalede nakit teminat kabul edilmeyecektir.

 

SATIŞ ŞARTLARI: 1- İhaleler Denizli Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Adalet Mahallesi Hasan Gönüllü Bulvarı No: 9, 1. Kat 111 nolu İcra Satış Odası Merkezefendi / Denizli adresinde yapılacaktır.

2017/070 nolu satış: 1. açık arttırma: 23.01.2018 Salı günü saat: 10:00-10:05 arası,

                                  2. açık arttırma: 30.01.2018 Salı günü saat: 10:00-10:05 arası yapılacaktır.

2017/071 nolu satış: 1. açık arttırma: 23.01.2018 Salı günü saat: 10:10-10:15 arası,

                                  2. açık arttırma: 30.01.2018 Salı günü saat: 10:10-10:15 arası yapılacaktır.

2017/072 nolu satış: 1. açık arttırma: 23.01.2018 Salı günü saat: 10:20-10:25 arası,

                                  2. açık arttırma: 30.01.2018 Salı günü saat: 10:20-10:25 arası yapılacaktır.

2- Birinci açık artırmada tayin edilen zamanda gayrimenkul, üç defa bağırıldıktan sonra teklif edilen en yüksek bedel, muhammen bedelin %75’i, satış masrafları ve rüçhanlı alacakların toplam miktarını geçmesi şartıyla en çok artırana ihale edilir. Arttırılan bedel bu miktarı bulmazsa en çok artıranın taahhüdü baki kalmak kaydıyla ikinci satış günü aynı yer ve aynı saatte ikinci açık artırma yapılacaktır. İkinci açık artırmada muhammen bedelin en az %50’si, satış masrafları ve rüçhanlı alacakların toplam miktarını geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Şu kadarki; birinci açık artırmada istekli çıkmaz veya pey sürülmezse ikinci açık artırmada 6183 sayılı A.A.T.U.H. Kanunun 94. maddesi gereğince birinci açık artırmadaki şartlar aranacaktır.

3- İhale anında nakit teminat kabul edilmeyecektir. Arttırmalara katılmak isteyenlerden, gayrimenkulün muhammen bedelinin %7,5’u 2017/070 nolu satış için 975,00-TL (DokuzyüzyetmişbeşTürklirası), 2017/071 nolu satış için 1.125,00-TL (BinyüzyirmibeşTürklirası), 2017/072 nolu satış için 1.125,00-TL (BinyüzyirmibeşTürklirası) oranında teminat alınır. Teminat bedelinin satıştan önce Halk Bankası, Ziraat Bankası veya Vakıflar Bankası şubelerinden mutlaka Denizli Saymanlığı belirtilerek 1001 kodlu Geçici Teminat veya 1011 kodlu İcra Tahsilatı Geçmiş Dönem hesabına katılımcının T.C. Kimlik numarası veya vergi numarası belirtilerek yatırılması gerekmektedir. Satış peşin para ile yapılacak olup, ayrıca teminat olarak 6183 sayılı A.A.T.U.H. Kanunun 10. maddesinin 1. ile 4. bentlerinde sayılanlar da kabul edilecektir. Teminata ilişkin belgelerin en geç ihale günü, ihale saatine kadar Müdürlüğümüz İcra Satış Komisyonuna elden vermeleri gerekmektedir.

4- Satışı yapıp yapmamakta satış komisyonu serbesttir. Satışa iştirak edecekler, resmi dairelerce kabul edilebilir kimlik belgesi veya katılımın tüzel kişiler adına olması halinde yetki belgesi ibraz edeceklerdir.

5- Alıcının talebine binaen satış bedelinin kalanının ödenmesi için 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Satış bedeline göre %18 KDV, binde 5,69 Damga Vergisi ve %1 Tellaliye bedelleri kalan satış bedelinin yatırıldığı gün veya ertesi günün mesai bitimine kadar yatırılması zorunludur. Gecikmeden oluşacak faiz ve cezalar alıcıya aittir.

6- İhale anında ihale komisyonunun uygulamaları geçerli olup, pey sürümleri en az 100,00 TL'nin katları şeklinde olacaktır.

7- Arttırma sonunda satış söz konusu olduğu takdirde satışla ilgili tüm harçlar ve vergiler (Damga Vergisi, KDV, Tapu Alım-Satım Harcı ve Masrafları, Tellaliye Resmi, Gayrimenkul Teslim Masrafı, genel hükümlere göre Tahliye İşlemleri ve Tahliye Masrafı v.s.) alıcıya aittir. Gayrimenkulun aynından doğan birikmiş vergiler, ihale bedelinden ödenecektir.

8- Gayrimenkul kendisine ihale olunan kimse, ihale bedelini hemen veya süre verilirse verilen süre içinde ödemekle yükümlüdür. Aksi takdirde ihale kararı feshedilir. Bundan dolayı gayrimenkul, satış komisyonunca yeniden ihale edilir. Satış bedellerini yatırmayan birinci ihale alıcısı, iki ihale arasındaki Kurumumuz zararına oluşacak farktan, %5 faizden ve oluşacak diğer zarar ve masraflardan mesul olup, ayrıca hükme gerek kalmaksızın yatırılan teminattan mahsubu yapıldıktan sonra bakiyesi 6183 sayılı A.A.T.U.H. Kanun hükmüne göre Denizli Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü'nce birinci ihale alıcısından  tahsil olunur.

9- İpotek sahibi alacaklılar ile diğer ilgililerin ve irtifak hakkı sahiplerinin bu gayrimenkul üzerindeki hakları hususu  ile faiz ve masrafa dair iddiaların dayanağı belgeleri 15 gün içinde Merkezimiz İcra Satış Servisine bildirmeleri gerekmektedir. Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

10- Arttırmaya katılmak isteyenlerin, şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacaklardır. Gayrimenkule ait satış şartnamesi, ilan tarihinden itibaren herkesin görebileceği Denizli Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü İcra Satış Servisinde açık olup, masrafları verildiği takdirde temin edilebilir. Başkaca bilgi almak isteyenler Müdürlüğümüz İcra Satış Servisine icra satış dosya numarası ile başvurmaları ilan olunur. (İlgililer tabirine irtifak sahipleri dahildir.)

11- İş bu ilan ilgililere tebliğe verilmiş olup, tebligat yapılamayan tüm taraflara (haciz koyduran, takyidat’ı olan, alacaklı, borçlu, 3. şahıslara v.b.) ilanen tebligat yerine geçer.

12- Müdürlüğümüz personeli ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhri yakınları kendi adlarına ve başkalarının aracılığıyla ihaleye katılamazlar. Onlardan 5 yıl süre ile teferruğ suretiyle dahi satın alamazlar. Aksi durumda ve tespiti halinde 6183 sayılı Kanunun 108. Maddesi çerçevesinde haklarında işlem yapılır.

 
Adalet Mahallesi Hasan Gönüllü Bulvarı No: 9                         DENİZLİ Ayrıntılı bilgi için irtibat: İcra Satış Servisi

TEL: 0.258.2645221 /1147 -1148                                              FAX    : 0.258.2410238

e-posta   : denizlisgim@sgk.gov.tr                                             Elektronik Ağ  : www.sgk.gov.tr

 

.