Ana Sayfa Kiralama İhale İlanı

Kiralama İhale İlanı

Mülkiyeti Denizli Büyükşehir Belediyesine ait, Denizli İli, Sarayköy İlçesi, Tırkaz Mahallesi, 158 ada 8 no.lu 50.100,00 m² yüzölçümlü arazinin, 3.000,00 m² lik kısmı, sondajlı aramalar için kullanılmak üzere, 2886 sayılı Kanunun 45. maddesi uyarınca ihale edilmek suretiyle kiraya verilecektir.
24.11.2017

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN

 

Madde-1 Mülkiyeti Denizli Büyükşehir Belediyesine ait, Denizli İli, Sarayköy İlçesi, Tırkaz Mahallesi, 158 ada 8 no.lu 50.100,00 m² yüzölçümlü arazinin, 3.000,00 m² lik kısmı, sondajlı aramalar için kullanılmak üzere, 2886 sayılı Kanunun 45.  maddesi uyarınca ihale edilmek suretiyle kiraya verilecektir.

Madde-2 Yıllık muhammen bedel 10.000,00-TL+KDV olup, geçici teminat tutarı 300,00-TL’dir. İhale, 06/12/2017 tarihinde ve saat 14:00 de Denizli Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonunda yapılacaktır. Şartnamesi mesai saatleri dahilinde Denizli Büyükşehir Belediye Hizmet Binası, beşinci kat Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı Taşınmaz Mallar Şube Müdürlüğünden ücretsiz olarak temin edilebilecektir.

Madde-3 İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için ihale gün ve saatinden önce aşağıda sayılan belgelerin aslı veya noter tasdikli örnekleri ile birlikte Denizli Büyükşehir Belediye Encümenine müracaat etmeleri veya 2886 sayılı kanuna göre hazırlanmış yazılı teklifinde eklendiği dosyayı iadeli taahhütlü olarak göndermeleri gerekmektedir.

A.    Gerçek Kişiler;

a.     Tebligat için, muhtarlıktan veya Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüklerinden tasdikli ikametgah belgesi

b.    T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı sureti. (aslı ile beraber).

c.     Geçici teminat mektubu veya alındı belgesi/makbuzu.

d.    Belediyemize borcunun olmadığına dair belge.

B.    Tüzel Kişiler;

a.     Tebligat için adres beyanı.

b.    Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.

c.     Geçici teminat mektubu veya alındı belgesi/makbuzu.

d.    Belediyemize borcunun olmadığına dair belge.

C.    Ortak girişimler; Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinden (A) veya (B) maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeleri ve iş ortaklığı beyannamesi,

 

Madde-4  İdareye verilen veya ulaşan teklifler herhangi bir sebeple geri alınamayacaktır. İhale evrakları ile birlikte yazılı tekliflerini teslim eden, ancak açık artırmaya katılmayanların yazılı teklifleri son ve kesin teklif olarak kabul edilecektir.

Madde-5 Bu işin ihalesine katılmak üzere kendi adına asaleten ve/veya başkaları adına vekaleten sadece tek bir başvuruda bulunulabilecektir. Aksi halde yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

Madde-6 Bu duyuru kapsamında yapılacak işlemlerde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uygulanır. İhale Komisyonu 2886 sayılı kanun uyarınca ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Madde-7 Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve/veya postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

İlan olunur.      

.