Ana Sayfa Cenaze Yıkama Römorkların Satış İhale İlanı

Cenaze Yıkama Römorkların Satış İhale İlanı

Belediyemize ait aşağıda yer verilen cenaze yıkama römorkları 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu' nun 45 inci maddesi gereği açık artırma ile satılacaktır.
31.10.2017

Madde:1

İşin Konusu:

1.1. Belediyemize ait aşağıda yer verilen cenaze yıkama römorkları 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu' nun 45 inci maddesi gereği açık artırma ile satılacaktır.

 

Madde: 2

İhalenin Nerede Hangi Tarih ve Saatte Yapılacağı

2.1. İhale 08/11/2017 Çarşamba günü  saat:14:00' da Denizli Büyükşehir Belediyesi Toplantı Salonunda yapılacaktır.

 

Madde: 3

Tahmin Edilen Bedel ve Geçici Teminat

  

3.1. 80 (Seksen) adet cenaze yıkama römorkun  tahmin edilen bedeli KDV hariç  47.835,00- TL olup, bu işin %3 geçici teminatı 1.435,05- TL ' dir.

a) Geçici teminat işin tamamı içindir.

b) Teklifler işin tamamı için verilecektir.

c)Geçici teminat tutarı idarece belirlenecek tutardan az olamaz. İdareye belirlenen tutardan az geçici teminat verenler ihaleye iştirak edemez.

 

Madde: 4

İhaleye Girebilme Şartları

4.1. İhaleye katılacak olan istekliler aşağıda ihaleye katılabilmek için istenen belgeleri Encümen Başkanlığı' na sunmak zorundadır.

4.1.1. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için Telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

4.1.2.Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;

         a)Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

         b)Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

4.1.3.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri

         a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri,

         b)Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre Tüzel Kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile Tüzel Kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten  son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları teşvik eden belgeler ile Tüzel Kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.4.Bu şartnamede belirtilen Geçici Teminat

4.1.5.Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.6. İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi.

Madde:5

İdarenin Yetkisi

5.1. İdare ihaleyi yapıp yapmamakta veya uygun bedeli tespit etmekle serbesttir.

 

Madde:6

Şartnamenin Alınması

6.1. Şartname Denizli Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'  nda görülebilir ve  20,00 TL karşılığı Denizli Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'  ndan satın alınabilir. İhaleye katılmak isteyenlerin İdari şartnameyi satın almaları mecburidir.
.