Ana Sayfa Atık Toplama-Taşıma, Temizlik ve Katı Atık Bertaraf Tesisleri İşletimi Hizmeti Alınacaktır

Atık Toplama-Taşıma, Temizlik ve Katı Atık Bertaraf Tesisleri İşletimi Hizmeti Alınacaktır

Atık Toplama-Taşıma, Temizlik ve Katı Atık Bertaraf Tesisleri İşletimi Hizmet Alımı hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.
23.10.2017

ATIK TOPLAMA-TAŞIMA, TEMİZLİK VE KATI ATIK BERTARAF TESİSLERİ İŞLETİMİ HİZMETİ ALINACAKTIR

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Atık Toplama-Taşıma, Temizlik ve Katı Atık Bertaraf Tesisleri İşletimi Hizmet Alımı hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

 

İhale Kayıt Numarası

:

2017/512770

1-İdarenin

a) Adresi

:

KERVANSARAY MAH. BARBOROS CAD. 108 20160 PAMUKKALE/DENİZLİ

b) Telefon ve faks numarası

:

2582802252 - 2582802981

c) Elektronik Posta Adresi

:

denizli@denizli.bel.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

Denizli Büy Bel. yetki alanında bulunan cadde-bulvar temizliği,Mekezefendi ve Pamukkale İlçe Bel.sınırlarında temizlik hizmet alım işi ve Denizli Büy. Belediyesi?nin Kumkısık mevkiinde bulunan Katı Atık Bertaraf Tesislerinin İşletilmesi Hizmeti 
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer

:

Denizli Büyükşehir Belediye yetki alanında bulunan cadde-bulvarlar, Mekezefendi ve Pamukkale İlçe Belediyeleri sınırları ve Denizli Büyükşehir Belediyesi' nin Kumkısık mevkiinde bulunan Katı Atık Bertaraf Tesisleri

c) Süresi

:

İşe başlama tarihi 01.01.2018, işin bitiş tarihi 30.09.2019


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Denizli Büyükşehir Belediyesi Altıntop Mah. Lise Cad. No:2 Merkezefendi / DENİZLİ

b) Tarihi ve saati

:

16.11.2017 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge, 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler:

Teklif edilen bedelin %10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösterir banka referans mektubu, 
Bu kriter mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunularak sağlanabilir.

4.2.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:

a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini, 
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar,
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde; 
a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması, 
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması, 
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır. 
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. 
Serbest meslek erbabının vereceği, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin toplam gidere oranının veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması üzerinden bulunacak oranın en az (1,25) olması şartı aranır. Serbest meslek kazanç defteri özetinin serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması gerekir.

4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler:

a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu, 
b) Taahhüt altında devam eden hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen hizmet işlerinin parasal tutarını gösteren, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş faturalar, 
Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir. 
Toplam cironun teklif edilen bedelin %20’sinden, taahhüt altında devam eden işlerin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarının ise teklif edilen bedelin %12'sinden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir. 
Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanamadığına bakılır. 

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi. 

4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu:

Atık toplama-taşıma, cadde temizliği işi kapsamında idarelere tedarik edilecek araç sayıları

Aracın Cinsi

Denizli Büyükşehir Belediyesi

Pamukkale Belediyesi

Merkezefendi Belediyesi

Büyük hidrolik sıkıştırmalı çöp kamyonu (en az 13+1,5 m3’lük)

-

29

22

Küçük hidrolik sıkıştırmalı çöp kamyonu (en az 7 m3’lük)

-

4

2

Çok amaçlı katı atık toplama kamyonu (18 m3’lük)

-

1

-

Damperli 3 m3’lük mini çöp aracı

2

1

2

Konteyner yıkama ve çöp toplama aracı

-

1

1

Vakumlu süpürge makinesi (büyük)

4

2

2

Vakumlu süpürge makinesi (orta)

1

1

1

Vakumlu süpürge makinesi (küçük)

2

1

1

Vakumlu kaldırım süpürme makinesi

3

1

-

Arazöz

1

-

1

Damperli kamyon çift dingil

-

1

-

Damperli kamyon tek dingil

1

1

1

Hizmet aracı

2

4

4

Kepçe

-

-

1

Çift kabin açık kasa kamyonet

1

1

-

Mobil çevre tanıtım aracı

1

-

-

TOPLAM

18

48

38

Araçların yüklenici tarafından tedarik durumları;

Aracın Cinsi

İstenen Araç Sayısı

Yüklenicinin Asgari Kendi Malı Olması Gereken Araç Sayısı

Yüklenici Tarafından Temin Edilecek Araç Sayısı

Büyük hidrolik sıkıştırmalı çöp kamyonu (en az 13+1,5 m3’lük)

51

10

41

Küçük hidrolik sıkıştırmalı çöp kamyonu (en az 7 m3’lük)

6

1

5

Çok amaçlı katı atık toplama kamyonu (18 m3’lük)

1

1

-

Damperli 3 m3’lük mini çöp aracı

5

-

5

Konteyner yıkama ve çöp toplama aracı

2

1

1

Vakumlu süpürge makinesi (büyük)

8

2

6

Vakumlu süpürge makinesi

(orta)

3

2

1

Vakumlu süpürge makinesi (küçük)

4

-

4

Vakumlu kaldırım süpürme makinesi

4

-

4

Arazöz

2

-

2

Damperli kamyon çift dingil

1

-

1

Damperli kamyon tek dingil

3

-

3

Hizmet aracı

10

-

10

Kepçe

1

-

1

Çift kabin açık kasa kamyonet

2

-

2

Mobil çevre tanıtım aracı

1

-

1

TOPLAM

104

17

87

Katı atık bertaraf tesislerinin işletilmesinde kullanılacak araç sayıları;

Aracın Cinsi

İstenen Araç Sayısı

Yüklenici Tarafından Temin Edilecek Olan Araç Sayısı

İdare Malı Araç Sayısı

Kompaktör (Atık sıkıştırıcı; en az 26 ton, 285 BG Dizel)

Düzenli Depolama Sahası

 

1

-

1

Buldozer (En az 320 BG gücü, çalışma en az 38.000 kg  )

Düzenli Depolama Sahası

1

-

1

Damperli Çift Dingil Kamyon (Dizel, en az motor gücü 300 BG, en az 5001 cm3, en az 20.000 kg istiap haddi olan damperli kasaya sahip)

Düzenli Depolama Sahası

2

2

-

Tekerlekli yükleyici (En az motor gücü 205 Hp, 150 kW, kova kapasitesi 2.8-3.3 m3 )

Düzenli Depolama Sahası

1

1

-

Traktör (95 BG Dizel)

Kompost Tesisi

1

-

1

Tambur Elek (10-30 mm, traktörden tahrik alıyor)

Kompost Tesisi

1

-

1

Atık Parçalayıcı (Traktörden tahrik alıyor)

Kompost Tesisi

1

-

1

Yığın Aktarma Makinesi (Traktörden tahrik alıyor)

Kompost Tesisi

1

-

1

Su tankı (Traktörden tahrik alıyor)

Kompost Tesisi

1

-

1

Hizmet Aracı

Kompost Tesisi

1

1

-

TOPLAM

11

4

7

Kendi malı çöp toplama araçları 2014 veya üstü model olacak, yüklenicinin temin edeceği diğer çöp toplama araçları 2011 veya üstü model olacaktır. Diğer tüm araçlar hizmeti kusursuz bir şekilde yerine getirecek durumda olacaktır. Çöp toplama araçlarının arızalanması durumunda yüklenici çalışma programına göre bölgeye araç çıkarmak zorundadır. İşin yürütülmesi sırasında idareler tarafından kullanılacak olan hizmet aracı, mobil çevre tanıtım aracı ve çift kabin açık kasa kamyonetler 2014 veya üstü model olacaktır.

İşin yürütülmesi sırasında kullanılacak araçlara ilişkin diğer  düzenlemelere teknik şartnamede yer verilmiştir.

İsteklilerin yüklenici malı (kendi malı) araçları ve üst ekipmanlarına ait teknik özelliklerini tevsik edici belgeleri ihale teklif dosyasında sunması zorunludur.

             Adayın veya isteklinin kendi malı olan makine, teçhizat ve diğer ekipman; ruhsat, demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ya da (Değişik ibare: 12/06/2015-29384 R.G./ 3. md.) yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya serbest muhasebeci raporu ile tevsik edilir. (Ek cümle: 25/01/2017-29959 R.G./6. md.) Tevsik işleminin aslına uygunluğunun noter tarafından onaylanmış ruhsat örneklerinin sunularak yapılması halinde, örnek çıkarma işleminin ilan veya davet tarihinden sonra yapılmış olması zorunludur.

             Geçici ithalle getirilmiş veya finansal kiralama yoluyla edinilmiş makine ve ekipman, kira sözleşmesinin sunulması ve ihalenin ilk ilan veya davet tarihine kadar olan kiralarının ödendiğinin belgelenmesi şartı ile adayın veya isteklinin kendi malı sayılır.

             İş ortaklığında makine, teçhizat ve ekipman ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından sağlanabilir.

 

4.3.3. Kalite ve standarda ilişkin belgeler:

1-ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistem Belgesi,
2-ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistem Belgesi,
3-TS 13111 Kent Temizliği Hizmet Yeterlilik Belgesi,
ihale teklif zarfında sunulacaktır.

 

Kalite yönetim sistem belgesi ve çevre yönetim sistem belgesi Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmesi zorunludur. Bu belgelendirme kuruluşlarının, Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşu olduklarının ve bu kuruluşlarca düzenlenen belgelerin geçerliliğini sürdürdüğünün, Türk Akreditasyon Kurumundan alınacak bir yazı ile teyit edilmesi gerekir. İhale tarihi veya bu tarihten önceki bir yıl içinde alınan teyit yazıları geçerlidir. Ancak, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edildiği duyurulan belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenen ve TÜRKAK Akreditasyon Markası taşıyan belge ve sertifikalar için Türk Akreditasyon Kurumundan teyit alınması zorunlu değildir. Bu belgelerin ihale tarihinde geçerli olması yeterlidir. 
İş ortaklıklarında, ortaklardan birinin istenilen belgeyi sunması yeterlidir.

 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Evsel atıkların toplaması ve nakledilmesi,

Cadde ve sokakların el ve makine ile süpürülmesi,

Cadde ve sokakların makine ile yıkanması gibi kentsel temizlik işleri beraber veya ayrı ayrı benzer iş olarak kabul edilecektir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Denizli Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı / Altıntop Mah. Lise Cad. No:2 K:4 Merkezefendi/DENİZLİ adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Denizli Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı / Altıntop Mah. Lise Cad. No: 2 K:4 Merkezefendi /DENİZLİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13.Diğer hususlar:

Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

 

İhale, aşağıdaki idarelerin ortak ihtiyaçlarının karşılanması maksadıyla yapılmaktadır.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Ve Kontrol Dairesi Baaşkanlığı

Pamukkale (Akköy) Temizlik İşleri Müdürlüğü

Merkezefendi Belediyesi Çevre Koruma Ve Kontrol Müdürlüğü

.

Benzer Başlıklar