Ana Sayfa Denizli Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Gayrimenkul Satış İlanları

Denizli Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Gayrimenkul Satış İlanları

Denizli Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Gayrimenkul Satış İlanları
18.09.2017
GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI
 
DOSYA NO: 2017/034
Kurumumuza olan borçlardan dolayı, haczedilen ve aşağıda nitelikleri belirtilen gayrimenkul, yine aşağıda belirtilen esaslar dahilinde 6183 sayılı A.A.T.U.H.Kanuna göre Müdürlüğümüzce açık arttırma suretiyle satışa çıkarılmıştır.
TAPU KAYDI: Denizli İli, Merkezefendi İlçesi, Sevindik Mahallesi, 4599 Ada, 7 Parselde kayıtlı Yüzölçümü 256,00 m2 olan, Arsa niteliğindeki taşınmazdır. (Üzerinde bina bulunmaktadır)
HALİ HAZIR DURUMU EVSAFI ve İMAR DURUMU: Satışa konu gayrimenkule ulaşım Denizli şehir merkezi Çınar meydanından Atatürk Caddesi istikametinde devam edilir ve caddenin bitiminden Emniyet Müdürlüğü kavşağından sola dönülür. Ankara Bulvarından devam edilir ve Sevindik kavşağından sola Sevindik istikametine dönülür. Taşınmaz Denizli İli, Merkezefendi İlçesi, Sevindik Mahallesi, 2315 Sokak, No: 15 adresindedir. Bölge alt gelir grubuna hitap eden yapıların bulunduğu bir bölgedir. Taşınmaz zemin ve 1 normal kat olmak üzere 2 katlı olarak inşa edilmiştir. Satışa konu gayrimenkulün herhangi bir ruhsat, mimari proje, iskan belgesi bulunmamaktadır. Bodrum kat yaklaşık 80 m2, zemin kat ise yaklaşık 110 m2 yüzölçümlüdür. Toplam mevcut 190 m2 alanlıdır. Bodrum kat halihazırda kullanılmamaktadır. Bodrum kat zemini ve duvarın 1,50 metrelik bölümü fayans kaplı olup diğer bölümler ve tavanlar plastik badanalıdır. Zemin kattaki daire 2 oda, mutfak, giriş bölümü, banyo, çamaşırlık bölümü ve 2 balkondan oluşmaktadır. Dairede odalar ve salonda zeminler ahşap parke kaplı olup, hol ve mutfak seramik kaplıdır. Duvarlar ıslak hacimlerde fayans kaplı, diğer hacimlerde plastik badanalıdır. Banyoda bir adet küvet mevcuttur. Dairenin iç kapıları ahşap, dış kapısı çelik kapıdır. Taşınmazın mutfak dolabı ahşap ve tezgahı fayanstan mamüldür. Dairenin banyo vitrifiyeleri tam olup ısıtma sistemi sobadır. Yapının merdiven zemini dökme mozaik kaplı olup, korkuluk yapılmamıştır. Yapıya ayrıca çelik konstrüksiyonlu çatı inşa edilmiştir. Ayrıca arsanın çevresi duvar ile örülmüş ve bir adet araç giriş çıkışı için demir kapı yapılmıştır. İmar Durumu: Konut alanında yer almaktadır. 2 kat imarlıdır. İnşaat nizamı: Avlulu nizam. Mevcut bina yıkılıp yerine yeni bina yapılması halinde yola terk ve/veya ihdas işlemi yapılamaz. İmar durumunun ayrıntısı Müdürlüğümüzde görülebilir.
MUHAMMEN BEDELİ: Yasal değeri: 85.000,00 TL, bina değeri olan 65.000,00 TL olup, Mevcut değeri olan 150.000,00 TL'den satışa çıkartılmıştır. (YüzellibinTürklirası) İhalede nakit teminat kabul edilmeyecektir.
SATIŞ ŞARTLARI: 1- İhaleler Denizli Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Adalet Mahallesi Hasan Gönüllü Bulvarı No: 9, 4.Kat Konferans Salonu Merkezefendi / Denizli adresinde yapılacaktır.
1. açık arttırma: 09.11.2017 Perşembe günü saat: 11:35-11:40 arası,
2. açık arttırma: 16.11.2017 Perşembe günü saat: 11:35-11:40 arası yapılacaktır.
2- Birinci açık artırmada tayin edilen zamanda gayrimenkul, üç defa bağırıldıktan sonra teklif edilen en yüksek bedel, muhammen bedelin %75’i, satış masrafları ve rüçhanlı alacakların toplam miktarını geçmesi şartıyla en çok artırana ihale edilir. Arttırılan bedel bu miktarı bulmazsa en çok artıranın taahhüdü baki kalmak kaydıyla ikinci satış günü aynı yer ve aynı saatte ikinci açık artırma yapılacaktır. İkinci açık artırmada muhammen bedelin en az %50’si, satış masrafları ve rüçhanlı alacakların toplam miktarını geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Şu kadarki; birinci açık artırmada istekli çıkmaz veya pey sürülmezse ikinci açık artırmada 6183 sayılı A.A.T.U.H.Kanunun 94. maddesi gereğince birinci açık artırmadaki şartlar aranacaktır.
3- İhale anında nakit teminat kabul edilmeyecektir. Arttırmalara katılmak isteyenlerden, gayrimenkulün muhammen bedelinin %7,5’u 11.250,00-TL (OnbirbinikiyüzelliTürklirası) oranında teminat alınır. Teminat bedelinin satıştan önce Halk Bankası, Ziraat Bankası veya Vakıflar Bankası şubelerinden mutlaka Denizli Saymanlığı belirtilerek 1001 kodlu Geçici Teminat veya 1011 kodlu İcra Tahsilatı Geçmiş Dönem hesabına katılımcının T.C. Kimlik numarası veya vergi numarası belirtilerek yatırılması gerekmektedir. Satış peşin para ile yapılacak olup, ayrıca teminat olarak 6183 sayılı A.A.T.U.H.Kanunun 10. maddesinin 1. ile 4. bentlerinde sayılanlar da kabul edilecektir. Teminata ilişkin belgelerin en geç ihale günü, ihale saatine kadar Müdürlüğümüz İcra Satış Komisyonuna elden vermeleri gerekmektedir.
4- Satışı yapıp yapmamakta satış komisyonu serbesttir. Satışa iştirak edecekler, resmi dairelerce kabul edilebilir kimlik belgesi veya katılımın tüzel kişiler adına olması halinde yetki belgesi ibraz edeceklerdir.
5- Alıcının talebine binaen satış bedelinin kalanının ödenmesi için 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Satış bedeline göre orantılanarak yasal değer olan arsa değeri için %18 KDV, bina değeri için %1 KDV, binde 5,69 Damga Vergisi ve %1 Tellaliye bedelleri kalan satış bedelinin yatırıldığı gün veya ertesi günün mesai bitimine kadar yatırılması zorunludur. Gecikmeden oluşacak faiz ve cezalar alıcıya aittir.
6- İhale anında ihale komisyonunun uygulamaları geçerli olup, pey sürümleri en az 100,00 TL'nin katları şeklinde olacaktır.
7- Arttırma sonunda satış söz konusu olduğu takdirde satışla ilgili tüm harçlar ve vergiler (Damga Vergisi, KDV, Tapu Alım-Satım Harcı ve Masrafları, Tellaliye Resmi, Gayrimenkul Teslim Masrafı, genel hükümlere göre Tahliye İşlemleri ve Tahliye Masrafı v.s.) alıcıya aittir. Gayrimenkulun aynından doğan birikmiş vergiler, ihale bedelinden ödenecektir.
8- Gayrimenkul kendisine ihale olunan kimse, ihale bedelini hemen veya süre verilirse verilen süre içinde ödemekle yükümlüdür. Aksi takdirde ihale kararı feshedilir. Bundan dolayı gayrimenkul, satış komisyonunca yeniden ihale edilir. Satış bedellerini yatırmayan birinci ihale alıcısı, iki ihale arasındaki Kurumumuz zararına oluşacak farktan, %5 faizden ve oluşacak diğer zarar ve masraflardan mesul olup, ayrıca hükme gerek kalmaksızın yatırılan teminattan mahsubu yapıldıktan sonra bakiyesi 6183 sayılı A.A.T.U.H.Kanun hükmüne göre Denizli Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü'nce birinci ihale alıcısından tahsil olunur.
9- İpotek sahibi alacaklılar ile diğer ilgililerin ve irtifak hakkı sahiplerinin bu gayrimenkul üzerindeki hakları hususu ile faiz ve masrafa dair iddiaların dayanağı belgeleri 15 gün içinde Merkezimiz İcra Satış Servisine bildirmeleri gerekmektedir. Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
10- Arttırmaya katılmak isteyenlerin, şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacaklardır. Gayrimenkule ait satış şartnamesi, ilan tarihinden itibaren herkesin görebileceği Denizli Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü İcra Satış Servisinde açık olup, masrafları verildiği takdirde temin edilebilir. Başkaca bilgi almak isteyenler Müdürlüğümüz İcra Satış Servisine icra satış dosya numarası ile başvurmaları ilan olunur. (İlgililer tabirine irtifak sahipleri dahildir.)
11- Gayrimenkulün satılı Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş.'ne ait (TEDAŞ) idari şerh ile birlikte yapılacaktır. (2942 sayılı Kanunun 7. Maddesi gereğince idari şerh.)
12- İş bu ilan ilgililere tebliğe verilmiş olup, tebligat yapılamayan tüm taraflara (haciz koyduran, takyidat’ı olan, alacaklı, borçlu, 3.şahıslara v.b.) ilanen tebligat yerine geçer.
13- Müdürlüğümüz personeli ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhri yakınları kendi adlarına ve başkalarının aracılığıyla ihaleye katılamazlar. Onlardan 5 yıl süre ile teferruğ suretiyle dahi satın alamazlar. Aksi durumda ve tespiti halinde 6183 sayılı Kanunun 108. Maddesi çerçevesinde haklarında işlem yapılır.
 
 
Adalet Mahallesi Hasan GönüllüBulvarı No: 9                         DENİZLİ Ayrıntılı bilgi için irtibat: İcra Satış Servisi
TEL: 0.258.2645221 /1147 -1148                                              FAX    : 0.258.2410238
e-posta   : denizlisgim@sgk.gov.tr                                             Elektronik Ağ : www.sgk.gov.tr
.