Ana Sayfa Laboratuar malzemesi alımı

Laboratuar malzemesi alımı

İhale tarihi:24/02/2009
05.02.2009
Laboratuar Cihaz ve Malzmeleri Satın Alınacaktır.
 
İdarenin Adı : Denizli Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü    
İşin Adı : Laboratuar Cihaz ve Malzmeleri Alınması    
İhale Kayıt No : 2009/5396    
Türü - Usulü : Mal alımı - Açık ihale usulü    
 
 
 
 
  1. İdarenin
    a ) Adresi : Yücebağ Mah.Lise caddesi No:2 MERKEZ/DENİZLİ
    b ) Telefon - Faks Numarası : 258 265 21 37 - 258 264 42 83
    c)Elektronik Posta Adresi (varsa) : denizli@denizli.bel.tr
  2. İhale Konusu malın
    a ) Niteliği, Türü ve Miktarı

:

İhale konusu işin türü, niteliği ve miktarı ekli listede belirtilmiştir.
    b ) Teslim Yeri(leri) : Denizli Belediyesi Su ve Kanalizasyon Md.Lüğü Atıksu Arıtma Tesisi İşletmesi
 
  c ) Teslim Tarihi : Sözleşmenin Yürürlüğe Girmesinden İtibaren 45 Takvim Günüdür.
3. İhalenin
  a ) Yapılacağı Yer

:

Denizli Belediyesi Encümen Salonu
  b ) Tarihi - Saati : 24.02.2009 - 11:00
  4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
  4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
 
4.1.1. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,
4.1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
4.1.2.3. İhale konusu mala ilişkin mevzuatı gereği öngörülen mecburi standart/belge/bilgi:
1- Teklif edilen cihazlara ait TSE belgeleri, 2-TSE den alınmış Hizmet yeterlilik belgesi, 3- Sanayi ve Ticaret Bakanlığından alınmış satış sonrası hizmet yeterlilik belgesi 4- Teklif veren firmaların teklif ettikleri cihazın Türkiye Temsilcisi olduğunu gösteren belgeler.
4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.3.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.3.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.4. 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname,
 
4.1.5. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,
4.1.6. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat,
4.1.7. İhale konusu alımın/işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.8. İhale dokümanının satın alındığına dair belge,
4.1.9. Gerçek veya tüzel kişi olması durumuna göre ortağı olduğu şahıs şirketleri ile sermayesinin yarısından fazlasına sahip olduğu sermaye şirketlerine ilişkin beyanname,
  4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler
 
4.3.1. İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler
1- Teklif edilen cihazların satışını yapan firmanın teknik servisi olduğuna dair belgeler.2- Cihazların arızalanması halinde teknik servisin 24 saat içinde arızaya müdahale edeceğine dair taahhütname.
4.3.2. Makine ve diğer ekipmana ilişkin belgeler
1- Cihazların 10 yıl süre ile servis ve yedek parçalarını sağlayacağına dair taahhütname
4.3.3. Üretim, imalat kapasitesi, araştırma-geliştirme faaliyetlerini belirlemeye yönelik belgeler
   a) İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belgeler
  b) İstekli yetkili satıcı ise, yetkili satıcı olduğunu gösteren belgeler
verilmesi.
4.3.4. Uluslararası kurallara uygun şekilde akredite edilmiş kalite kontrol kuruluşları tarafından verilen sertifikalar
1- ISO 9000 veya ISO 9001belgeleri. Bu belge ve sertifikaların, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmesi zorunlur.
4.3.5. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları
1-cihazlara ait işletme talimatı ve bakım kitabı , Türkçe kullanma klavuzu ve Garanti Belgelerini cihazların tesliminde verileceğine dair taahhütname
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.
 
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
 
7. İhale dokümanı Denizli Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü Yücebağ Mah.Lise Caddesi No:2 adresinde görülebilir ve 100 TL karşılığı Denizli Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü Yücebağ Mah.Lise Caddesi No:2 adresinden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8. Teklifler 24.02.2009 tarihi, saat 11:00 'a kadar Denizli Belediyesi Encümen Salonu adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem/kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.
12. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.
 
Ek:
SIRA MALIN/İŞİN CİNSİ MİKTAR BİRİM AÇIKLAMA (varsa)
1 ICP cihazı 1 Takım Hidrür sistemli, ultre pure saf su cihazı ve güç kaynağı ile birlikte
2 UV/VISIBLE Spektrometre 1 Adet  
3 Su banyosu 1 Adet  
4 Azot protein parçalama ve destilasyon cihazı 1 Takım  
5 KOİ seti- 6 lı 1 Takım  
6 Vakum filtrasyon sistemi 1 Takım  
7 Masaüstü pH metre 1 Takım  
8 Taşınabilir pH metre 1 Takım  
9 Fenol distilasyon düzeneği 1 Takım  
10 Siyanür distilasyon düzeneği 1 Takım  
11 Blender 1 Adet  
12 Dispenser 1 Adet 6-30ml-0,5ml adımlı
13 Dijital büret 2 Adet  
14 dijital termometre 1 Adet  
15 Dijital laboratuar saati 2 Adet  
16 Filtre Kağıdı 1 Paket Tabak agenel amaçlı - 1 paket 250 adet
17 Filtre kağıdı 5 Paket Selüloz Asetat,Gözenek Çapı 0,45 mikron 1 paket-100 adet
18 Filtre kağıdı 2 Paket Cam elyaflı ön filtre kağıdı 1 paket-500 adet
19 filtre kağıdı 5 Paket Cam mikro elyaflı filtre kağıdı 1 paket - 100 adet
20 Filtre kağıdı 1 paket Kantitatif,külsüz,47mm çaplı 1 paket-100 adet
21 Filtre kağıdı 1 Paket Kantitatif 41 1 paket-100 adet
22 Filtre kağıdı 1 Paket kantitatif külsüz 110ml çaplı 1 paket -100 adet
23 Ağat havan 1 Adet  
24 Ayırma hunisi 4 Adet Teflon tıpalı 500ml
25 Ayırma hunisi 6 Adet Teflon tıpalı 1000ml
26 Ayırma hunisi 6 Adet Teflon tıpalı 2000ml
27 Balon joje 12 Adet Cam20ml PP kapaklı
28 Balon joje 10 Adet Cam 25ml PP kapaklı
29 Balon joje 10 Adet Cam 50ml PP kapaklı
30 Balon joje 20 Adet Cam 100ml PP kapaklı
31 Balon joje 6 Adet Cam 250ml PP kapaklı
32 Balon joje 2 Adet Cam 300 ml PP kapaklı
33 balon joje 6 Adet Cam 500ml PP kapaklı
34 Balon joje 2 Adet Cam 1000ml PP kapaklı
35 Balon joje 6 Adet Cam 250ml cam kapaklı
36 Balonjoje- plastik 100ml 6 Adet  
37 Balonjoje-plastik 250ml 6 Adet  
38 Balonjoje- plastik 500ml 6 Adet  
39 Balonjoje - plastik 1000ml 3 Adet  
40 Büret-cam 50ml 4 Adet  
41 Büret-cam 25ml 2 Adet  
42 Büret-cam 10ml 2 Adet  
43 Beher cam-50ml 4 Adet  
44 Beher cam- 100ml 4 Adet  
45 Beher cam- 150ml 6 Adet  
46 beher cam-250ml 10 Adet  
47 Beher cam- 400ml 6 Adet  
48 Beher cam- 600ml 6 Adet  
49 Beher cam- 800ml 6 Adet  
50 Beher cam - 1000ml 6 Adet  
51 Beher cam - uzun form 250ml 4 Adet  
52 Beher - plastik- 100ml 6 Adet  
53 Beher - plastik- 250ml 6 Adet  
54 Beher- plastik - 500ml 6 Adet  
55 Beher- plastik-1000ml 6 Adet  
56 Damlalıklı şişe 5 Adet  
57 Erlen-dar boyunlu 100ml 10 Adet  
58 Erlen- dar boyunlu 250ml 12 Adet  
59 Erlen- dar boyunlu 300ml 12 Adet  
60 erlen- dar boyunlu 500ml 6 Adet  
61 Mezür- uzun form - cam- PP kapaklı- 50ml 4 Adet  
62 Mezür-uzun form- cam- PP kapaklı- 100ml 4 Adet  
63 Mezür- uzun form- cam 25ml 6 Adet  
64 Mezür- uzun form- cam 50ml 6 Adet  
65 Mezür- uzun form- cam 100ml 12 Adet  
66 Mezür- uzun form- cam 250ml 6 Adet  
67 Pipet cam- 0,1ml 6 Adet  
68 Pipet-cam- 0.2ml 6 Adet  
69 Pipet- cam- 0,5ml 6 Adet  
70 Pipet-cam-1ml 12 Adet  
71 Pipet- cam -2ml 12 Adet  
72 Pipet- cam- 5ml 12 Adet  
73 Pipet- cam - 10ml 12 Adet  
74 Pipet- cam - 20ml 6 Adet  
75 Pipet - cam - 25ml 6 Adet  
76 Pipet- ca m - 50ml 6 Adet  
77 Pipet bullu- cam 5ml 3 Adet  
78 Pipet bullu- cam 10ml 6 Adet  
79 Pipet bullu - cam- 15ml 3 Adet  
80 Pipet bullu- cam 25ml 6 Adet  
81 Pipet bullu - cam 50ml 4 Adet  
82 Polietilen şişe- 100ml 12 Adet  
83 Polietilen şişe-250ml 12 Adet  
84 Polietilen şişe - 500ml 12 Adet  
85 Polietilen şişe- 1000ml 30 Adet  
86 Otomatik büret 2 Adet  
87 Otomatik büret - şişesi 3 Adet  
88 Termometre- 100 C - civalı 2 Adet  
89 termometre- 50 C - civalı 2 Adet  
90 Termometre- 100 C- plastik kılıflı 2 Adet  
91 Aliminyum tartım kabı 1 Paket 1 paket- 100 adet
92 yan boyunlu şişe - 1 lt - amber 2 Adet  
93 Kroze - porselen 6 Adet  
94 Kantitatif huni 2 Adet  
95 Beher askısı 1 Adet  
96 Baget plastik 6 Adet  
97 Balon pensi 1 Adet  
98 Büret pensi 6 Adet  
99 Çelik huni halkası 4 Adet  
100 Laboratuar standı- üçayaklı 2 Adet  
101 Laboratuar standı- tablalı 2 Adet  
102 Pipet kabı- kapaklı 2 Adet  
103 Bidon musluklu 25 lt 2 Adet  
104 Plastik tepsi (230*180mm) 1 Adet  
105 Plastik tepsi (310*250mm) 2 Adet  
106 Plastik tepsi (370*310mm) 1 Adet  
107 pH metre tampon çözelti pH:4,1 L 1 Adet  
108 pH metre tampon çözelt pH:7,1L 1 Adet  
109 Otomatik pipet ucu ( 100-1000uL) - Mavi 1 Paket 1 paket - 1000 adet
110 Otomatik pipet ucu (05-5ml)- plastik- beyaz 1 Paket 1 paket - 1000 adet
111 Pipet pompası - kırmızı - 25ml 1 Adet  
112 Pipet pompası- yeşil- 10ml 1 Adet  
113 Pipet pompası - mavi- 2ml 1 Adet  
114 Pipet standı 2 Adet  
115 Piset - integral 4 Adet  
116 Fırça seti 2 Adet  
117 Göz yıkama seti 1 Adet  
118 Tüp - vida boyunlu (160*16mm) 6 Adet  
119 Cam tüp- dibi yuvarlak- 40mm*6 mm 6 Adet  
120 Dozajlama şırıngası 1 Adet  
121 steril su filtresi (1 pk - 50 adet) 2 Paket  
122 MFC NKS besiyeri ( 1 paket -100 adet) 2 Paket  
123 Membran filtre - 0,45 um- kareli (1 paket 100 adet) 2 Paket  
124 UV lamba - 30 vatt 2 Adet  
125 Petri kab- plastik (1 paket- 500 adet) 1 Paket  
126 Bunzen Beki 1 Adet  
127 2- Cloro-6(Trichloromethyl) Pyridine 100 Ml TCMP
128 4 Aminoantipyrine 250 G C11H13N3O
129 Aktif karbon 1 Kg  
130 Aliminyum hidroksit, saf toz 1 Kg AL(OH)3
131 Aliminyum Potasyum Sülfat Dokahidrat, Gr 1 Kg. AIK(SO4)2 12H2O
132 Amonyum Hidroksit, %25, ekstra saf 2,5 Litre NH4OH
133 Amonyum Klorür, ekstra saf 1 Kg NH4CI
134 Amonyum Metavanadate, GR 1 Kg NH4VO3
135 Amonyum Heptamolibdat Tetrahidrat 1 Adet (NH4)6Mo7O24,4H2O
136 Asetik Asit, glasiyel %100, ekstra saf 2,5 Litre CH3COOH
137 Bakır ( II) Sülfat,Susuz 1 Kg. CuSO4
138 Barbitürük Asit, Analiz için GR 100 G  
139 Baryum Klorür Dihidrat, analiz için GR 1 Kg BaCl2.2H2O
140 Borik Asit, GR ACS, ISO 1 Kg H3BO3
141 Brom Fenol mavisi Sodyum tuzu 25 G indikatör
142 Brom Krezol yeşili sadyum tuzu 25 G indikatör
143 Civa (II) Klorür, GR, ACS 250 G HgCl2
144 Civa (II) Sülfat Kristal veya toz 250 G HgSO4
145 Çinko Asetat Di Hidrat, ekstra saf 1 Kg Zn(C2H3O2)2.2H2O
146 Çinko Klorür 1 Kg ZnCl2
147 Çinko Sülfat Heptahidrat, GR, ACS,ISO 1 Kg ZnSO4.7H2O
148 Demir Amonyum Sülfat 2 Kg Fe(NH4)2(SO4)2.6H2O
149 Demir (II) Sülfat Heptahidrat, GR, ACS,ISO 250 G FeSO4.7H2O
150 Demir (III) KLorür Hekzahidrat, GR 1 Kg FeCL3.6H2O
151 Di Potasyum Hidrojen Fosfat, Susuz, GR 2 Kg K2HPO4
152 Di Sodyum Hidrojen, Fosfat,Susuz, ACS 1 Kg Na2HPO4, susuz
153 Etilalkol % 95 (Etanol), Ekstra saf 5 Litre  
154 Etilen Diamin Tetraasetikasit Disodyum 1 Kg  
155 Fenol, emprove 1 Kg  
156 Fenolftaleyn indikatörü 500 Gr indikatör
157 Fenolftaleyn İndikatörü Alkolü 100 Ml indikatör
158 Ferroin İnd.( 1,10 Fenantrolin Mono Hidrat 100 Ml indikatör
159 Fosforit Asit %85, GR, ISO 2,5 Litre der H3PO4
160 Glikoz, biyokimya için 1 Kg  
161 Glutamik Asit biyokimya için 500 G  
162 Gümüş Nitrat, GR ACS,ISO 500 G AgNO3
163 Gümüş Sülfat (Reaktif veya teknik saflıkta, kristal veya toz halde) 100 G Ag2SO4
164 Hidrojen peroksit, medikal ekstra saf (2* 1L) 2 Litre H2O2 % 30
165 Hidroklorik Asit, %37, GR,ISO (4*2,5L) 10 Litre der HCl
166 İyot,GR,ACS,ISO 500 G l
167 Kalsiyum karbonat,GR 1 Kg CaCO3
168 Kalsiyum klorür,susuz 1 Kg CaCl2
169 Kalsiyum Klorür Hekzahidrat 1 Kg CaCl2.6H2O
170 Kloramin T ( beyaz toz) 1 Kg  
171 Kloroform, GR, ISO 2,5 Litre CHCl3
172 Kurşun ( II) Karbonat, GR, ACS 100 G PbCO3
173 Kuvvetli asidik katyon değiştirici reçine 1 Kg  
174 LAS- Lineer Alkil Benzen Sülfonat 1 Kg  
175 Magnezyum Klorür Hekzahidrat, GR 1 Kg MgCl2.6H2O
176 Magnezyum Sülfat Heptahidrat,GR 1 Kg MgSO4.7H2O
177 Mangan (II) Sülfat Tetrahidrat 1 Kg MnSO4.4H2O
178 Metanol, GR, ACS, ISO 2,5 Litre CH3OH
179 Metil kırmızısı Sodyum tuzu 25 G indikatör
180 Metil kırmızısı (2*100 g) 200 G indikatör
181 Metil Tert- Bütil Eter (MTBE) kaynama Nok 55 C- 56 C 1 Litre  
182 Metilen Mavisi 100 G indikatör
183 N,N Dietil-P- Fenilendiamine (DPD) Oxalate 5 G.  
184 N-Hexane Kaynama noktası- 69 C ekstra saf 2,5 Litre  
185 Nişasta, Çözülebilir, GR,ISO 1 Kg  
186 Nitrik Asit, %65, ekstra saf (4*2,5L) 10 Litre der HNO3
187 Piridin, ekstra saf 1 Litre  
188 Potasyum Antimon Tartarat, ekstra saf 1 Kg K(SbO)C4H4O6
189 Potasyum Biyodat 250 G KH(lO3)2
190 Potasyum Bromat, susuz, GR, ACS, ISO 250 G KBrO3, susuz
191 Potasyum bromür,kristal,GR,ACS,ISO 500 G KBr, kristal
192 Potasyum Dihidrojen Fosfat Susuz GR, ACS, ISO 1 Kg KH2PO4. susuz
193 Potasyum Dikromat ekstra saf (2*1 kg) 2 Kg K2Cr2O7
194 Potasyum ferrisiyanür 1 Kg K3Fe(CN) 6
195 Potasyum Hidrojen Ftalat GR 1 Kg HOOCC6H4COOK
196 Potasyum Hidroksit Pelet halinde GR 1 Kg KOH
197 Potasyum İyodat Susuz (Anhidrit ) ekstra saf 500 G KlO3, susuz
198 Potasyum İyodür, Kiristal 100 G Kl,
199 Potasyum İyodür, Toz,GR 1 Kg Kl
200 Potasyum Klorür, GR 1 Kg KCl
201 Potasyum Kromat, Ekstra saf, GR 1 Kg K2CrO4
202 Potasyum Siyanür 1 Kg KCN
203 Potasyum Sülfat, GR, ACS, ISO 1 Kg K2SO4
204 Salisilik Asit (2*1 kg) 2 Kg  
205 Sodyum Arsenite,0, 05M 1 Litre NaAsO2
206 Sodyum Asetat Trihidrat, GR, ACS, ISO 1 Kg NaC2H3O2.3H2O
207 Sodyum Hidrojen Karbonat, GR, ISO 1 Kg NaHCO3
208 Sodyum Dihidrojen Fosfat Monohidrat, GR, ACS, 1 Kg NaH2PO4.H2O
209 Sodyum Florür, Susuz, GR, ACS, ISO 1 Kg NaF
210 sodyum hidroksit,pelet halinde, ekstra saf (2*1kg) 2 kg NaOH
211 Sodyum Karbonat, ekstra saf, GR, ISO 1 kg Na2CO3
212 Sodyum Klorür GR, ACS, ISO 1 Kg NaCl
213 Sodyum Sülfat, Granül, 500 G NaSO4
214 Sodyum Sülfat, Susuz GR, ACS, ISO 1 Kg NaSO4
215 Sodyum Sülfit, Susuz, Gr, ACS 500 G NaSO3
216 Sodyum Tetraborat Dokahidrat, Emprove 1 Kg Na2B4O7.10H2O
217 Sodyum Tiyosülfat Pentahidrat, GR,ACS,ISO (2*1 kg) 2 Kg Na2S2O3.5H2O
218 SPADNS 2-(Parafülfofenilazo) - 1,8 Dihidrosi- 3-6 Naftalin Di Sülfonat 100 G  
219 Sülfamik Asit, Kristal 250 G NH2SO3H
220 Sülfürik Asit, %95-98, ekstra saf (4*2,5L) 10 Litre H2SO4
221 Tiyoasetamit, GR 250 G CH3CSNH2
222 Std NaOH-1N 1 Litre  
223 Std H2SO4 -1N 1 Litre  
224 Std HCI-1N 1 Litre  
225 Std. gümüş nitrat çözeltisi- 0, 1N 1 Litre  
226 Std. Sodyum Tiyosülfat çözeltisi- 0, 1N 1 Litre  
227 Std.Potasyum Dikromat çözeltisi- 0, 1N 1 Kutu  
228 Std. Potasyum Hidrojen Ftalat çözeltisi 1 Litre  
229 Std. Fosfat çözeltisi 100 Ml  
230 Std. İyodür çözeltisi- 0,1N 1 Litre  
 
.

Benzer Başlıklar